Dr Piotr Zaremba

Tłumacz Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, biblista, wykładowca akademicki, tłumacz z języków hebrajskiego i greckiego oraz autor przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza, doktor językoznawstwa hebrajskiego (UAM), absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Politechniki Szczecińskiej. Od 1989 r. służy w Poznaniu. Obecnie pastor Kościoła 5N. Projekty biblijne rozwija w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, którego zespół dokonał dwóch przekładów Pisma Świętego: literackiego, który ukazał się latem 2016 r. i dosłownego, który ukazał się latem 2019 roku. Występuje w licznych programach zamieszczonych w internecie, w których odpowiada na pytania związane z Biblią i jej przekładaniem na codzienne życie.

 
 

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

 

Profesor zwyczajny, prorektor ChAT ds. studenckich i dydaktycznych, profesor nauk teologicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej Wydziału Pedagogicznego ChAT oraz pracownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Wydziału Teologicznego ChAT. Był dziekanem obu tych wydziałów. W latach 2008–2016 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Radca prawny. Autor wielu publikacji, w tym także dotyczących relacji państwa i kościoła. Współtwórca wielu ustaw regulujących stosunki państwa z poszczególnymi kościołami protestanckimi. 

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Teolog. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r., studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch–Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki, a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 1999 adiunkt, a od 2008 profesor nadzwyczajny w katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W 2011 roku została wybrana na członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2015-2018 zastępca przewodniczącego KNT PAN. Od 2012 roku jest członkinią Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Specjalizuje się w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu.

 

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

Kierownik Pracowni Religioznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. (UG) W 1998 uzyskał na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia starożytna. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalności: historia starożytna, historia Kościoła. Na Wydziale Historycznym UG prowadzi wykłady i zajęcia z historii cywilizacji antycznych, historii chrześcijaństwa w starożytności, źródeł do wczesnego chrześcijaństwa i religii przedchrześcijańskiej Europy. Interesuje się również historią i duchowością ruchu pentekostalnego.

 

Paweł Biedziak

Dyrektor Stołecznego Instytutu Biblijnego w Warszawie. Teolog, filozof, dziennikarz, ekspert public relations. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego (studia magisterskie i doktoranckie) - UAM Poznań. Popularyzator teologii. Przewodnik pielgrzymek po Izraelu. Od 1992 roku związany z Kościołem Zielonoświątkowym w Polsce. W latach 2009 - 2012 redaktor naczelny wydawanego przez Kościół Zielonoświątkowy miesięcznika „Chrześcijanin”, wcześniej - w latach 2007 - 2009 zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu". Wieloletni rzecznik i twórca służb prasowych w Policji oraz Najwyższej Izbie Kontroli. Obecnie Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a także doradca społeczny dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. 

 

Dr Tomasz Józefowicz

Doktor nauk teologicznych. Prorektor i wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze oscylują w dogmatyce wokół natury Boga i jego atrybutów, a w etyce wokół zagadnień społecznych, w szczególności w kontekście wyzwań współczesności. Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Jest zwolennikiem przyznania usługującym kobietom prawa do ordynacji. Dał temu wyraz w kilku publikacjach na temat równego statusu kobiet i mężczyzn w służbie. Zajmował się także popularyzowaniem ustaleń dialogów ekumenicznych między reprezentantami kościołów pentekostalnych a kościołami innych tradycji chrześcijańskich.

 

Arkadiusz Kuczyński

Pastor, teolog. Absolwent studiów teologicznych (WST i ChAT w Warszawie oraz Center for Ministry Training w USA), duchowny, były wieloletni członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Od 1994 drugi pastor Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego, a od 2001 – pierwszy pastor, realizujący wizję i kierunek działania „Siennej”, jednej z większych ewangelicznych społeczności w kraju. Duszpasterz, wykładowca WSTS, mówca konferencyjny. 

 

Bogna Kuczyńska

Pedagog specjalny, psychoterapeutka. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for Ministry Training w USA, Studium Poradnictwa Chrześcijańskiego, Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu lat zaangażowana w działalność duszpasterską i terapeutyczną w Zborze Stołecznym KZ, dyrektor Chrześcijańskiej Poradni. 

 

Dr Marek Kamiński 

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (od roku
2008), doktor nauk teologicznych, zastępca przewodniczącego Pentecostal European Fellowship, członek Światowego Zarządu Assemblies of God Fellowship. Przedmiotem jego zainteresowań teologicznych są w szczególności sprawy związane z osobą i dziełem Ducha Świętego. W pracy duszpasterskiej koncentruje się na dążeniu do umocnienia charyzmatycznego charakteru kościoła, zakładaniu nowych zborów, zintensyfikowaniu służby lokalnych wspólnot.

 

Dr Piotr Nowak

Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Dr teologii. Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988), podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1997) oraz Szkoły Poradnictwa Rodzinnego ChIB (1999). Przez wiele lat członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego .

 

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

Biblista, doktor hab. teologii, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 r. obronił pracę doktorską, a w 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych. Członek zwyczajny The Society of Biblical Literature (SBL), European Association of Biblical Studies (EABS), Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Rady Naukowej Komisji Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu. Współpracownik Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego.
Autor wielu książek i artykułów. Jego ostatnia książka Pięcioksiąg odczytany na nowo otrzymała nagrodę w konkursie na Teologiczną Książkę Roku organizowanym przez Polską Akademię Nauk.

 

 

Edward Czajko

Pastor senior, teolog, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz  Didsbury Methodist College w Bristolu. W latach 1981–1988 zwierzchnik Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego (1988–2004), pastor zboru stołecznego w latach 1981–2001 oraz redaktor naczelny wydawanego przez Kościół Zielonoświątkowy miesięcznika „Chrześcijanin”. W latach 1966–1971  pracownik naukowo-dydaktyczny ChAT. Wieloletni wykładowca Szkoły Biblijnej ZKE oraz Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Członek stowarzyszeń: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charimatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Do 2004 roku członek Komitetu  Krajowego  Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Uczestniczył w drugim etapie prac nad ekumenicznym przekładem Nowego Testamentu.

 

Dr Leszek Jańczuk 

Doktor teologii, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz studiów podyplomowych na Vrije Universiteit w Amsterdamie na kierunku Bible Translation. Znawca biblijnej greki. Tłumacz Biblii Ekumenicznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W latach 2011-2012 współpracownik kanału Religia.tv. Wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Wikipedysta. Autor i redaktor wielu haseł dotyczących Biblii, rękopisów biblijnych oraz historii Kościoła Zielonoświątkowego.

 
 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński

 

Doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT)Ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologicznym ChAT (1992-1997). Uzupełniał wykształcenie na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1998-1999). Odbył wyjazdy naukowe i kwerendy biblioteczne na Uniwersytetach w Bonn, Tybindze, Bar-Ilan w Tel-Avivie i Oksfordzie. Został zatrudniony w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego Wydziału Teologicznego ChAT. W 2002 uzyskał w ChAT stopień doktora teologii. W 2013 Rada Wydziału Teologicznego ChAT nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Od 1 października 2013 r.  profesor nadzwyczajnego ChAT.
 

 

Michał Klinger


 

Teolog,  od 1978 roku wykładowca Starego Testamentu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Autor wielu artykułów i książek z zakresu biblistyki m.in. monografii Tajemnica Kaina oraz Strażnik wrót. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie oraz na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z inicjatorów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Od 1996 kierował wydziałem Europy Południowo-Wschodniej w Departamencie Europy MSZ. Pełnił misje, m.in. w Bośni, Albanii, w 1998 był specjalnym wysłannikiem ministra spraw zagranicznych w Kosowie. W latach 1999–2003 ambasador RP w Rumunii, od 2006 do 2012 ambasador RP w Grecji.

 
 

 

Jonasz Oświeciński


 

Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (obecnie doktorant) oraz The David Yellin Academic Colllege of Education w Jerozolimie. Wykładowca języka hebrajskiego w WSTS oraz lektor języka hebrajskiego nowożytnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.