top of page

Dr Piotr Zaremba

Tłumacz Biblii. Autor cenionego powszechnie przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. Doktor językoznawstwa hebrajskiego (UAM). Biblista, wykładowca akademicki, tłumacz z języków hebrajskiego i greckiego. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Politechniki Szczecińskiej. Projekty biblijne rozwija w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, którego zespół dokonał dwóch przekładów Pisma Świętego: literackiego i dosłownego.

Zaremba
Zieliński

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

 

Profesor zwyczajny, prorektor ChAT ds. studenckich i dydaktycznych, profesor nauk teologicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej Wydziału Pedagogicznego ChAT oraz pracownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Wydziału Teologicznego ChAT. Był dziekanem obu tych wydziałów. W latach 2008–2016 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Radca prawny. Autor wielu publikacji, w tym także dotyczących relacji państwa i kościoła. Współtwórca wielu ustaw regulujących stosunki państwa z poszczególnymi kościołami protestanckimi. 

Kalin Wojciechowska

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Teolog. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1997 r., studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch–Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki, a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Od 1999 adiunkt, a od 2008 profesor nadzwyczajny w katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT. W 2011 roku została wybrana na członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2015-2018 zastępca przewodniczącego KNT PAN. Od 2012 roku jest członkinią Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Specjalizuje się w analizie ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu.

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski

Kierownik Pracowni Religioznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. (UG) W 1998 uzyskał na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia starożytna. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalności: historia starożytna, historia Kościoła. Na Wydziale Historycznym UG prowadzi wykłady i zajęcia z historii cywilizacji antycznych, historii chrześcijaństwa w starożytności, źródeł do wczesnego chrześcijaństwa i religii przedchrześcijańskiej Europy. Interesuje się również historią i duchowością ruchu pentekostalnego.

Gajewski

Paweł Biedziak

Dyrektor Stołecznego Instytutu Biblijnego w Warszawie. Teolog, filozof, dziennikarz, ekspert public relations. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego (studia magisterskie i doktoranckie) - UAM Poznań. Popularyzator teologii. Przewodnik pielgrzymek po Izraelu. Od 1992 roku związany z środowiskiem ewangelicznym w Polsce. W latach 2009 - 2012 redaktor naczelny miesięcznika „Chrześcijanin”, wcześniej - w latach 2007 - 2009 zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu". Wieloletni rzecznik i współtwórca służb prasowych w centralnych instytucjach państwowych. Obecnie Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a także doradca społeczny dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. 

Biedziak

Dr Tomasz Józefowicz

Doktor nauk teologicznych. Prorektor i wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze oscylują w dogmatyce wokół natury Boga i jego atrybutów, a w etyce wokół zagadnień społecznych, w szczególności w kontekście wyzwań współczesności.  Jest m.in. zwolennikiem przyznania usługującym kobietom prawa do ordynacji. Dał temu wyraz w kilku publikacjach na temat równego statusu kobiet i mężczyzn w służbie. Zajmował się także popularyzowaniem ustaleń dialogów ekumenicznych między reprezentantami kościołów pentekostalnych a kościołami innych tradycji chrześcijańskich.

Józefowicz
Majewski

Prof. dr hab. Marcin Majewski 

 

Biblista, doktor hab. teologii, profesor na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 r. obronił pracę doktorską, a w 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych. Członek zwyczajny The Society of Biblical Literature (SBL), European Association of Biblical Studies (EABS), Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Rady Naukowej Komisji Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu. Współpracownik Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego. Autor wielu książek i artykułów. Jego ostatnia książka Pięcioksiąg odczytany na nowo otrzymała nagrodę w konkursie na Teologiczną Książkę Roku organizowanym przez Polską Akademię Nauk.

Kamiński

Dr Marek Kamiński 

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (od roku
2008), doktor nauk teologicznych, obecny przewodniczący Pentecostal European Fellowship, członek zarządu Pentecostal World Fellowship oraz członek Światowego Zarządu Assemblies of God Fellowship. Przedmiotem jego zainteresowań teologicznych są w szczególności sprawy związane z osobą i dziełem Ducha Świętego. W pracy duszpasterskiej koncentruje się na dążeniu do umocnienia charyzmatycznego charakteru kościoła, zakładaniu nowych zborów, zintensyfikowaniu służby lokalnych wspólnot.

Nowak

Dr Piotr Nowak

Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Dr teologii. Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988), podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1997) oraz Szkoły Poradnictwa Rodzinnego ChIB (1999). Przez wiele lat członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego .

Prof. dr hab. Marek Kita

Dr hab. teologii, dr filozofii, długoletni wykładowca i profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pracownik tamtejszego Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu. Autor wielu artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych (publikuje m.in. w kwartalniku Więź), dwóch monografii naukowych oraz kilkunastu cykli internetowych komentarzy biblijnych. Wykładowca w łódzkim seminarium duchownym. Autor i współautor adresowanych do rodziców i dzieci książek o tematyce biblijnej. Wraz z żoną Magdaleną zaangażowany w ekumenicznej Wspólnocie Chemin Neuf.

Kita

Dr Leszek Jańczuk 

Doktor teologii, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz studiów podyplomowych na Vrije Universiteit w Amsterdamie na kierunku Bible Translation. Znawca biblijnej greki. Tłumacz Biblii Ekumenicznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W latach 2011-2012 współpracownik kanału Religia.tv. Wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Wikipedysta. Autor i redaktor wielu haseł dotyczących Biblii, rękopisów biblijnych oraz historii Kościoła Zielonoświątkowego.

Jańczuk
Kluczyński

 

Prof. dr hab. Andrzej Kluczyński

 

Doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT)Ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologicznym ChAT (1992-1997). Uzupełniał wykształcenie na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1998-1999). Odbył wyjazdy naukowe i kwerendy biblioteczne na Uniwersytetach w Bonn, Tybindze, Bar-Ilan w Tel-Avivie i Oksfordzie. Został zatrudniony w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego Wydziału Teologicznego ChAT. W 2002 uzyskał w ChAT stopień doktora teologii. W 2013 Rada Wydziału Teologicznego ChAT nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Od 1 października 2013 r.  profesor nadzwyczajnego ChAT.
 

Klinger

 

Dr Michał Klinger


 

Teolog,  od 1978 roku wykładowca Starego Testamentu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Autor wielu artykułów i książek z zakresu biblistyki m.in. monografii Tajemnica Kaina oraz Strażnik wrót. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Fakultecie Teologicznym w Tybindze, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie oraz na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Doktorat obronił w Polskiej Akademii Nauk. Jest jednym z inicjatorów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Od 1996 kierował wydziałem Europy Południowo-Wschodniej w Departamencie Europy MSZ. Pełnił misje, m.in. w Bośni, Albanii, w 1998 był specjalnym wysłannikiem ministra spraw zagranicznych w Kosowie. W latach 1999–2003 ambasador RP w Rumunii, od 2006 do 2012 ambasador RP w Grecji.

Sojka

 

Prof. dr hab. Jerzy Sojka


 

Teolog. Absolwent Wydziału Teologicznego ChAT oraz Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn. Wykładowca Wydziału Teologicznego ChAT. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych, a w 2018 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych.
1 lipca 2019 został profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2019 jest redaktorem naczelnym czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Współredaguje również Rocznik Teologiczny (czasopismo naukowe ChAT).

 

Slawik

 

Prof. dr hab. Jakub Slawik


 

Biblista. Prodziekan Wydziału Teologicznego ChAT oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej ChAT. W latach 1985 -1991 studiował teologię ewangelicką w ChAT oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Bonn. W 1999 roku otrzymał stopień naukowy doktora, a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy o Księdze Hioba. Od 2012 jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego na Wydziale Teologicznym ChAT. Od 2015 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego ChAT - Rocznik Teologiczny.
       

Oświeciński

 

Dr Jonasz Oświeciński


 

Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (obecnie doktorant) oraz The David Yellin Academic Colllege of Education w Jerozolimie. Wykładowca języka hebrajskiego w WSTS oraz lektor języka hebrajskiego nowożytnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obronił doktorat, prezentując na CHAT pracę na temat interpretacji 6 rozdz. Izajasza w świetle midraszu Jalkut Szimoni.

Kuczyński

Arkadiusz Kuczyński

Pastor, teolog. Absolwent studiów teologicznych (WST i ChAT w Warszawie, Center for Ministry Training w USA oraz Podyplomowych Studiów Biblijnych WSTS), duchowny, były wieloletni członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Od 1994 drugi pastor Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego, a od 2001 – pierwszy pastor, realizujący wizję i kierunek działania „Siennej”, jednej z większych ewangelicznych społeczności w kraju. Duszpasterz, wykładowca WSTS, mówca konferencyjny. 

Kuczyńska

Bogna Kuczyńska

Pastor, pedagog specjalny, psychoterapeutka. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for Ministry Training w USA, Podyplomowe Studia Biblijne WSTS, Studium Poradnictwa Chrześcijańskiego, Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu lat zaangażowana w działalność duszpasterską i terapeutyczną w Zborze Stołecznym KZ, dyrektor Chrześcijańskiej Poradni. 
 

Nowińska

Prof. dr hab. s. Joanna Nowińska

Biblistka wykładająca m.in. na Uniwersytecie Śląskim. Uzyskała doktorat (2006) i habilitację (2018) z zakresu biblistyki na UPJII w Krakowie. Członkini międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń i towarzystw biblijnych. Prelegentka wielu sympozjów teologicznych. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach tekstu biblijnego oraz apokaliptyce biblijnej. Popularyzatorka biblistyki. Prowadzi autorski projekt YOUMYGOD.pl

Piotrowski

Ks. dr Eligiusz Piotrowski 

Teolog, dogmatyk, członek krajowych i międzynarodowych towarzystw teologicznych, wykładowca teologii dogmatycznej. Autor wielu monografii m.in. na temat rozumienia Trójcy, egzegetycznej i teologicznej recepcji Zmartwychwstania, teologii i teologów języka niemieckiego, w tym Hansa U. von Balthasara.

Publikuje w wielu czasopismach m.in. w Tygodniku Powszechnym. 

bottom of page