Trwają zapisy na rok akademicki 2020/2021, w czasie którego nasi wykładowcy będą prezentować poszczególne księgi Biblii. Zajęcia poprowadzą wybitni przedstawiciele polskiej biblistyki, teologii i historii kościoła m.in.: prof. dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. dr hab. Wojciech Gajewski, prof. dr hab. Marcin Majewski, dr Piotr Zaremba, dr Tomasz Józefowicz, dr Marek Kamiński, dr Piotr Nowak, dr Leszek Jańczuk. 

Zajęci odbywać się będą raz w miesiącu, w jedną z sobót. Nie przewidujemy egzaminów.

Ofiara na rzecz SIB - dla kontynuujących naukę 70 zł. miesięcznie, dla rozpoczynających 90 zł. miesięcznie. Jeśli jedyną przeszkodą w podjęciu studiów miałaby być wysokość ofiary - przewidujemy rozwiązania wspomagające słuchaczy (prosimy o indywidualny kontakt).  

 

Studentem SIB może zostać osoba wierząca, z wykształceniem wyższym lub średnim. Zapisy mailowe: sibsienna@gmail.com  (proszę podać imię, nazwisko, telefon i adres mailowy). W razie wątpliwości proszę dzwonić - telefon: 790 222 061. 

Trochę informacji (jednominutowy film)

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ W STOŁECZNYM INSTYTUCIE BIBLIJNYM W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

 

 

 

28 września 2019

Inauguracja roku akademickiego.

Pastor Arkadiusz Kuczyński (słów kilka o sensie uprawiania teologii), rektor WSTS Piotr Nowak (słów kilka o wytrwałości w studiowaniu teologii).

Paweł Biedziak, dyrektor SIB - wykład inaguracyjny "Zarys historii zbawienia" - 3 godziny.

Paweł Biedziak, dyrektor SIB - omówienie roku akademickiego oraz wszystkich formalności związanych ze studiowaniem w Stołecznym Instytucie Biblijnym - 1 godzina. 

19 października 2019

Wybrane zagadnienia z biblistyki

Dr Piotr Zaremba

1. Biblia, to jest Pisma Święte Starego i Nowego Przymierza 

2. Kanon: skład Pism Świętych egzegety 

3. Język i kultura 

4. Hebrajskie i greckie teksty wyjściowe do przekładu Starego i Nowego Przymierza 

5. Jak czytać Biblię na poziomie praktycznym 

6. Jak czytać Biblię na poziomie egzegetycznym 

W trakcie sześciu wykładów dr Piotr Zaremba poruszy następujące zagadnienia:

 

Co to jest Biblia? Z jakich części się składa? Kto jest jej autorem? Kto jest redaktorem? Historia redakcji. Jak się ma ludzkie autorstwo do natchnienia Ducha Św.? W jakim sensie Biblia zawiera w każdym zdaniu prawdę? Czy Biblię można traktować jako uniwersalną księgę do  wyjaśnienia zagadnień z biologii, fizyki, itp. Kształtowanie się kanonu. Dlaczego jedne księgi znalazły się w Biblii, a inne nie? Ważne księgi pozakanoniczne. Uwarunkowania literackie (język, gatunki itp.) i historyczno-kulturowe (wierzenia własne i okolicznych ludów, wydarzenia polityczne itp., potrzeba budowania wspólnoty, tożsamości, wiara gminy) - ich wpływ na odczytywanie sensu tekstu, wydobywanie przesłania. Groźby związane z dosłownym odczytywaniem Biblii bez uwzględniania uwarunkowań literackich i historyczo-kulturowych.  Tłumaczenia Biblii, teksty wyjściowe, teksty znad Morza Martwego, Septuaginta, dokumenty nowotestamentowe, przekład a interpretacja — dylematy tłumacza.  Jak czytać Biblię — podstawy egzegezy; jak wydobywać jej przesłanie - zasady dotyczące umieszczania w kontekstach, konieczność interpretacji (prywatnie?, w Kościele?). Przykłady, mini- ćwiczenia z egzegezy.

 

 

23 listopada 2019

Wprowadzenie do Pierwszego (Starego) Testamentu


Grzegorz Boboryk 


1.   Stworzenie świata i człowieka oraz wygnanie z Edenu (Rdz 1 – 3) – Biblijno-teologiczna myśl pierwszej części tzw. „pradziejów biblijnych”.
2.   Główne tematy Starego Testamentu -  główne konteksty, w których należy umieszczać poszczególne tematy.
3.   „Bogiem zazdrosnym i wywierającym zemstę jest JHWH” (Nah 1,2a) – „Okrutny” Bóg w Starym Testamencie? M.in. jak czytać księgę Jozuego?
4.   Mesjasz i problematyka proroctw mesjańskich w Starym Testamencie.
5.   „A ja rozkoszuję się Twym Prawem” (Ps 119,70b) – Istota i znaczenie starotestamentowego Prawa (Tôrāh). W jakim sensie jest ono aktualne?

7 Grudnia 2019

Wprowadzenie do Nowego Testamentu

 

Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska 


1.  Literackie, kulturowe i historyczne uwarunkowania autorów i redaktorów Nowego Testamentu a natchnienie Ducha Świętego, konieczność rozpoznania tych uwarunkowań przy lekturze tekstu, jak to robić, co jest prawdą i jak ją wydobyć? Kłopoty z dosłownym czytaniem.
2.  Konteksty – sztuka czytania tekstów NT – poszukiwanie sensu, jak powinna wyglądać prawidłowa egzegeza (mini ćwiczenie) w oparciu o kontrowersyjne teksty.  Jaki jest Jezus Nowego Testamentu?
3.  Główne idee ewangelii synoptycznych, główne idee ewangelii Janowej, różnice między samymi synoptykami oraz między synoptykami a Janem,  Jezus u synoptyków, Jezus u Jana, Jezus u Pawła – co łączy te ujęcia?  
4.  Idea usprawiedliwienia u Pawła; łaska a uczynki (listy Pawła - list Jakuba) – nowotestamentowe rozumienie drogi do usprawiedliwienia (zbawienia, wyzwolenia), Czy Paweł przekreślił Prawo? Czy nie ma ono istotnego znaczenia?  
5.  Kanoniczność ksiąg NT, apokryfy NT, źródło Q, ewangelia Tomasza, decyzje o kanoniczności a natchnienie Ducha Świętego, obecność apokryfów w NT.

11 stycznia 2020

Historia pierwotnego Kościoła

Prof. dr hab. Wojciech Gajewski


1.  Metropolia Jerozolimska: u początków chrześcijaństwa
2.  Judaizm a chrześcijaństwo: koegzystencja w kryzysie
3.  Ojcowie Kościoła: dzieje i dzieła
4.  Prześladowania Kościoła
5.  Od reskryptów tolerancyjnych do Kościoła imperialnego
6.  Spory teologiczne: cztery pierwsze sobory

 

 

29 lutego 2020

Podstawowe prawdy wiary


Paweł Biedziak


1.   Bóg Ojciec
2.   Jezus Chrystus, Syn Boży
3.   Duch Święty
4.   Trójca Święta
5.   Eucharystia
6.   Maria z Nazaretu

28 marca 2020 

Teologia moralna - wykłady on-line

Dr Tomasz Józefowicz


1.  Czy normy etyczne w Biblii są niezmienne? Redukcja Prawa ze ST do norm NT?  Czy konieczność ciągłej interpretacji oznacza względność norm?
2.  Wolność człowieka a wszechmoc i wszechwiedza Boga. Czy naprawdę mogę być wolnym i co to znaczy? Czy Bóg mnie nawraca, czy ja się nawracam do Boga? Czy Bóg wysłuchuje mojej modlitwy, podąża za moimi marzeniami, czy też jest suwerenny?  Czy cierpienie i wojny są argumentem przeciwko Bogu, który ma problem ze swoją wszechmocą i nie słyszy wołania niewinnych lub w sprawie niewinnych (np. dzieci)?  
3.  Charyzmaty a charaktery. Ile zależy od łaski, a ile od natury, w jakich pozostają relacjach (łaska i natura). Czekać na cud czy iść do lekarza? Modlić się o zmianę charakteru czy iść na terapię? Co to znaczy, że łaska buduje na naturze?   
4.  Co to znaczy czynić sobie ziemię poddaną? Solidarność wobec całego stworzenia. M.in. problem ze szczepieniami w kontekście odpowiedzialności za drugich. Odpowiedzialne wykorzystanie nauki, techniki.
5.  Cudzoziemcy i innowiercy – kim są dla chrześcijanina uchodźcy albo przedstawiciele innych religii, czy są braćmi najmniejszymi, o których należy się troszczyć? Czy innowiercy (np. muzułmanie, żydzi, hindusi, buddyści) oraz ludzie nie znający Boga Jedynego mogą być zbawieni? Co to znaczy, że nikt nie przychodzi do Boga inaczej jak tylko przez Chrystusa?

 

 

18 kwietnia 2020 

Teologia Ducha Świętego - wykłady on-line

Dr Marek Kamiński


1.  Duch Święty w życiu chrześcijanina - co czyni? Co to jest chrzest w Duchu Świętym? Jak uczynić go obecnym w swoim życiu?
2.  Dary Ducha Świętego i owoce Ducha Świętego. Ich rola w życiu człowieka, w życiu Kościoła. 
3.  Mówienie i modlenie się językami? Co to jest? Jak można zacząć mówić, modlić się i śpiewać językami? Dlaczego niektórzy wierzący chrześcijanie mają z tym trudności?
4.  Istota pentokostalizmu. Co to znaczy być Zielonoświątkowcem?
5 i 6.  Zarys historii ruchu pentekostalnego na świecie i w Polsce

23 maja 2020

Teologia pastoralna - wykłady on-line

Bogna Kuczyńska i Arkadiusz Kuczyński


1.  Nowe trendy w środowisku ewangelicznym (neokonserwatyzm, korpokościoły, kościoły  coachingowo-motywacyjne itp.), szanse i zagrożenia.
2.  Czy jest miejsce w kościele dla osób LGBT+?
3.  Służba uwalniania (egzorcyzmy w kościele)
4.  Kościół wobec kryzysu rodziny.
5.  Służba kobiet w kościele.
6.  Kościół jednorodny czy różnorodny - konflikty w kościele (konflikt pokoleń, uwielbianie, forma nabożeństw itp).

20 czerwca 2020

Zakończenie roku akademickiego

 

Dr Leszek Jańczuk  - wykład on-line

1. Apokalipsa (historia redakcji księgi, gatunek literacki, jak czytać Apokalipsę, aby wydobyć jej przesłanie, istota przesłania w Ks. Apokalipsy - o czym ta Księga mówi, co jest aktualne dzisiaj, jakie są problemy interpretacyjne, sławne figury Apokalipsy m.in. 666, Antychryst, Bestia itp).


Edward Czajko - wykład on-line

2. Sprawy ostateczne – co w świetle Biblii czeka chrześcijanina po śmierci? 

 

dr Piotr Nowak  - WYKŁAD NA ŻYWO  w zborze przy ul. Siennej


3. Istota protestantyzmu (wiara, łaska, Biblia, Chrystus, Bogu chwała).

Wojciech Gajewski, Kalina Wojciechowska - debata on-line

5. Ekumenia

----------------------------------------------------------------------------------------------

Piotr Nowak, Arkadiusz Kuczyński, Paweł Biedziak

6.  Rozdanie dyplomów, zakończenie. 

Lektorat z języka hebrajskiego (dla zapisanych) - pięć spotkań w soboty od 10.00 do 13.00:  29 stycznia,  8 lutego, 21 marca, 4 kwietnia, 9 maja.  Zajęcia prowadzi Jonasz Oświeciński. 

Zajęcia w SIB będą odbywały się we wskazane w programie soboty 2019 i 2020 roku  w godzinach od 10.00 do 16.00 w kaplicy zboru stołecznego w Warszawie przy ulicy Siennej 68/70.

 

Wykłady są objęte  prawem autorskim. Przekazane słuchaczom przez materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich odtwarzania publicznego oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w innej formie. 

Kto może zostać studentem SIB? Każda osoba wierząca, która ukończyła szkołę średnią lub wyższe studia i jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Kandydatów prosimy o kontakt mailowy pod adresem sibsienna@gmail.com

 

Wpłaty za udział w zajęciach należy przekazywać na numer konta w Banku PKO BP         57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

SIB dopuszcza możliwość jednorazowego, odpłatnego udziału słuchacza w charakterze gościa. W tej sprawie należy się kontaktować z Dyrektorem SIB pod adresem sibsienna@gmail.com

Witamy wszystkich czytelników.  Nie chcąc nikogo irytować wyskakującymi okienkami, informujemy, że wszystkie informacje na temat wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zakładce kontakt, gdzie omówiona jest dokładnie polityka prywatności, w tym wykorzystywanie plików cookies. 

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com