top of page

Dziękujemy za przesłanie!

Kto może zostać studentem SIB? Każda dorosła osoba wierząca, która jest zainteresowana pogłębianiem swojej wiary. Studenci z wyższym wykształceniem mogą też (ale nie muszą) uzyskać po trzech latach zaliczenie zajęć jako studiów podyplomowych. 

 

Zgłoszenie udziału w zajęciach najlepiej dokonać przesyłając maila

do SIB  sibsienna@gmail.com z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem mailowym słuchacza. Oczekując na odpowiedź sprawdzaj także folder spam. 

 

Szczegóły na temat studiów w zakładce Program. 

 

Wpłaty (ofiary) za udział w zajęciach SIB należy przekazywać na specjalny numer konta Zboru Stołecznego KZ w Banku PKO BP           57 1020 4900 0000 8802 3236 7877  koniecznie umieszczając w tytule przelewu (w podanej kolejności): "Nazwisko słuchacza, imię słuchacza, SIB" (np. Kowalski Jan SIB). 

O wpłatach za inne wydarzenia (np. wyjazdy do Izraela) informujemy w zakładkach dotyczących tych wydarzeń. 

Łączy nas Biblia. Za treści na zamieszczone na www.saulzwarszawy.com odpowiada wyłącznie SIB.

Polityka Prywatności portalu internetowego Stołecznego Instytutu Biblijnego (SIB) (www.saulzwarszawy.com)

 

Dokument ten określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu internetowego SIB (dalej Portal), działającego pod adresem internetowym https://saulzwarszawy.com oraz zasady korzystania z plików cookies. Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności uzyska Pan/Pani informację na temat tego kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, w jakim celu dane te są zbierane, jaka jest podstawa prawna ich zbierania, komu dane te będą przekazywane i jak długo będą przechowywane oraz jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z udostępnieniem swoich danych osobowych.

 

1. Administrator

a. Portal jest prowadzony i zarządzany przez Stołeczny Instytut Biblijny, z siedzibą w Warszawie  przy ul. Siennej 68/70. Stołeczny Instytut Biblijny (SIB) został utworzony w 2019 roku w oparciu o porozumienie zawarte między Zborem Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego a Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną (WSTS) w Warszawie. SIB funkcjonuje w formule uniwersytetu otwartego oraz realizuje studia podyplomowe prowadzone przez WSTS.

b. SIB jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w portalu oraz danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez SIB, współpracując w tym zakresie ze Zborem Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego.  

c. Możliwe jest skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: sibsienna@gmail.com  

 

2. Dane osobowe

a. Użytkownicy Portalu zapisując się do udziału w wydarzeniach organizowanych przez SIB lub korespondując z SIB przekazują SIB swoje dane osobowe w zakresie wskazanym na stronie SIB w odpowiedniej zakładce dotyczącej wydarzenia. Najczęściej są to imię, nazwisko, email, nr telefonu, a w wypadku wyjazdów zagranicznych - nr paszportu lub dowodu osobistego, data ważności tych dokumentów, adres zamieszkania oraz przy dokonywaniu przelewów ofiar  - nr konta.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

a. Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy zdecydowali się uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez SIB przetwarzane są w celu prawidłowego zrealizowania wydarzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt a. jest ich niezbędność do wykonania porozumienia lub umowy związanych z realizacją wydarzenia.  

c. Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy zapisali się na wydarzenia organizowane przez SIB wykorzystywane są do przesyłania materiałów związanych z realizacją wydarzeń oraz monitorowania cyklicznych płatności na podstawie zawartego porozumienia lub umowy, w których każdy z uczestników wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych studentów jest ich zgoda.

d. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobie która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgodny pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e. SIB nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez SIB innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 4, oraz kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

f. Wysyłając maile, sms i mms do uczestników studiów i wydarzeń organizowanych lub realizowanych przez SIB, Instytut korzysta z usług i zabezpieczeń renomowanych partnerów - firmy Google przy wysyłce maili oraz firmy Link Mobility przy wysyłce sms i mms. Obie firmy w swoich politykach prywatności informują przejrzyście o sposobach świadczenia usług. 

4. Odbiorcy danych osobowych

a. Dane użytkowników Portalu przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z organizacją wydarzenia, w którym użytkownicy Portalu na podstawie umowy lub porozumienia zdecydowali się uczestniczyć.

5. Przechowywanie i ochrona danych. Uprawnienia podmiotów danych

a. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą przechowywane:

a-1) w przypadku użytkowników Portalu, którzy są studentami SIB do czasu ukończenia studiów i rozliczenia wszystkich wynikających z porozumienia płatności.  

a-2) w przypadku użytkowników Portalu, którzy uczestniczą w innych wydarzeniach, do czasu zakończenia wydarzenia i rozliczenia wszystkich wymaganych na podstawie umowy płatności.  

b. Każdej osobie, której Administratorem danych osobowych jest SIB, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

e. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres sibsienna@gmail.com

f. SIB stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

g. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownikom Portalu przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Pliki cookies

a. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe odczytywane lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku urządzenia końcowego (np. komputera, laptopa lub smartfona), umieszczane przez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Mechanizm funkcjonowania Portalu, w celu identyfikacji użytkowników, wykorzystuje pliki typu cookie.

b. Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

b-1) niezbędne do autoryzacji sesji logowania,

b-2) służące do analityki (Google Analytics) i WiX – zbierające zanonimizowane dane do celów analitycznych .

c. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

7. Postanowienia końcowe

a. Użytkownicy korzystając z Portalu mogą używać wtyczek społecznościowych i innych elementów umieszczanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają publikowanie informacji w innych miejscach w Internecie, na przykład na koncie użytkowników w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google, Twitter). Decyzja użytkownika o ujawnieniu swoich danych osobowych takim podmiotom trzecim podlega zasadom prywatności tych podmiotów trzecich.

b. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest w Portalu oraz w siedzibie SIB. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje aktualną wersją Polityki Prywatności.

c. Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Aktualne wersje Polityki Prywatności będą udostępniane w Portalu, w razie uzasadnionej potrzeby wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

Polityka prywatności
bottom of page