Historia zbawienia w zarysie

Paweł Biedziak

Tekst jest objęty prawem autorskim i przeznaczony wyłącznie dla studentów Stołecznego Instytutu Biblijnego. Jego powielanie lub rozpowszechnianie stanowi złamanie prawa.

Schemat historii zbawienia - oprac. Paweł Biedziak oraz prof. dr hab. Marcin Majewski pdf

Prezentacja z ilustracjami do tekstu o historii zbawienia pdf

Mapa scen biblijnych pdf

 

Zanim zaczniemy poznawać dzieje zbawienia, trzeba pamiętać, że współczesne rozumienie historii jest zgoła inne od tego, jakim posługiwali się starożytni autorzy Biblii. Historycy, pisząc dzisiaj o przeszłych wydarzeniach, sięgają do wszystkich możliwych źródeł. Przeprowadzają krytyczną analizę odkrytych relacji świadków różnych zdarzeń. Badają pozostawione przez nich dokumenty, inskrypcje o nich wspominające, listy, wszelkie archeologiczne artefakty (wytworzone w ich czasach przedmioty) i próbują rekonstruować przeszłość. W ten sposób uprawiana historia nie pojawia zbyt często się na kartach Pisma Świętego. Autorom biblijnym zupełnie nie chodziło o rekonstrukcję dawnych wydarzeń. Raczej spoglądając za siebie, często setki lat wstecz, próbowali - korzystając ze zbiorowej pamięci, utrwalonej w przekazach ustnych, przechowywanej w pieśniach, modlitwach, rozproszonych zapiskach reguł moralnych lub liturgicznych oraz swoich wyobrażeń o przeszłości - przekazać ważne i aktualne przesłania. Ale to nie znaczy, że Biblia nie opisuje wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce. Autorzy biblijni na pierwszym planie umieścili jednak nauczanie (katechezę, przesłanie, kerygmat) o Bogu i Jego działach. Biblia nie została napisana, aby relacjonować wydarzenia historyczne, lecz aby objawić ludziom Boga. Taki był cel autorów i Tego, który ich prowadził. Czytając i interpretując Słowo Boże nie można o tym zapomnieć. Prawdziwość zawartego w Biblii przesłania nie wynika przy tym z detalicznej zgodności z wydarzeniami historycznymi lecz z przyjętego wiarą autorytetu słów, za pomocą których Bóg zechciał się ludziom przedstawić. Dlatego właśnie czytając Biblię trzeba pamiętać, że materią jaką posłużył się Bóg w swoim objawieniu jest literatura ze wszystkimi jej uwarunkowaniami i ograniczeniami. 

 

 

2.    Działo stworzenia – prehistoria biblijna


Pierwszych jedenaście rozdziałów Księgi Bereszit (Rodzaju, I Mojż, Genesis) to nauczanie przedstawione za pomocą pieśni, poematów, mądrościowych opowieści etiologicznych lub o charakterze homiletycznym (najprawdopodobniej właśnie z tego gatunku wyrósł dużo później midrasz) odkrywających fundamentalne prawdy dotyczące relacji człowieka z Bogiem. Są one odpowiedziami na pytania nurtujące wszystkich ludzi. Dlaczego jestem, istnieję? Kto jest źródłem mojego istnienia tu i teraz? Jakie mają być moje relacje z innymi ludźmi? Z osobami odmiennej płci? Z innymi bytami? Z przyrodą? Dlaczego w moim życiu pojawia się zło? Skąd wzięła się śmierć ? Czy kończy ona moje istnienie definitywnie? Co jest moim powołaniem? Dokąd zmierzam? Kto jest Autorem całego otaczającego mnie świata? Czego mogę się po Nim spodziewać? Dlaczego nie zawsze potrafię się porozumiewać z innymi ludźmi, plemionami, narodami? Dlaczego życiu towarzyszy ból, trud i cierpienie? Odpowiedzi na te pytania zostają umieszczone na osi czasu, ale trzeba pamiętać, że wyjaśnienia z Bereszit aspirują do bycia uniwersalną mądrością i przede wszystkim dotyczą teraźniejszości.


Aby przedstawić odpowiedzi na ważne dla człowieka pytania redaktorzy Biblii uczynili to w sposób zrozumiały dla współczesnych im czytelników. Wykorzystali w tym celu ówczesne wyobrażenia na temat świata, a także elementy mitów, które funkcjonowały często od setek, a nawet tysięcy lat wśród okolicznych ludów. Sięgnęli najpierw po ustne przekazy. Kolejne pokolenia Izraela przekazywały sobie bowiem ustnie pradawne tradycje, dodawały własne interpretacje i doświadczenia. Przekaz tradycji powstawał niczym drogocenny naszyjnik z pereł dodawanych przez wieki. Cały ten proces był - w świetle wiary - objęty Bożym natchnieniem. 


Kolejny etap stanowiły najrozmaitsze próby uwiecznienia ustnych tradycji na piśmie. Natchnieni pisarze przedstawiali uniwersalne prawdy za pomocą różnych gatunków literackich. Proces ten trwał setki lat i miał rozproszony charakter. W tym czasie utrwalono na piśmie fragmenty wielu ustnych tradycji, niekiedy powtarzając lub reinterpretując prawdy wcześniej zapisane. Szczególne znaczenie miał w tym procesie wysiłek osób związanych ze środowiskiem żydowskich kapłanów przebywających na zesłaniu w Babilonii w VI wieku p.n.e., których następne pokolenia w V i IV wieku p.n.e. zajęły się ostateczną redakcją wielu ksiąg, w tym zwłaszcza wchodzących w skład Tory.  

 

Trzeba pamiętać o tym, że w starożytności inaczej rozumiano świętość tekstu. Uzupełniano go, aktualizowano i przeredagowywano, dokładając kolejne warstwy i interpretacje, właśnie dlatego, że był cenny, ważny i święty dla wspólnoty, która go czytała z przeświadczeniem obcowania z Bożym Słowem. Dopiero w II - III wieku naszej ery, a nawet pózniej, pojawiła się koncepcja świętości tekstu zakazująca ingerencji i dodawania nowych treści.  

 

Ostatecznie grupa redaktorów, działająca po powrocie z wygnania z niewoli babilońskiej w VI i V wieku p.n.e., zredagowała Bereszit (Księgę Rodzaju) oraz szereg innych ksiąg, wykorzystując dostępne ustne tradycje oraz rozproszone zapiski z różnych epok. Zostały one skompilowane w jedną całość za pomocą rozmaitych gatunków literackich. Użycie pieśni, poematów oraz mądrościowych opowiadań o charakterze etiologicznym (wyjaśniającym sens i pochodzenie otaczającej rzeczywistości), które fragmentami (np. o potopie, albo wieży Babel) powstawały z przekształcenia mitów okolicznych ludów, pozwoliło na stworzenie oryginalnego nauczania (katechezy) dotyczącego najważniejszych dla każdego człowieka spraw. Redaktorzy ze środowiska kapłańskiego nie tylko kompilowali różne tradycje, ale także twórczo je reinterpretowali. Tło historyczne pierwszych jedenastu rozdziałów jest bardzo nieostre. Gdzieś w pamięci cywilizacji Bliskiego Wschodu istniały ślady niektórych wydarzeń, choćby lokalnych wielkich powodzi, takich jak ta z miasta Ur potwierdzona wykopaliskami, albo upadków cywilizacji, które budowały wspaniałe miasta, rosły w potęgę, tak iż ich budowle np. sumeryjskie schodkowe zigguraty, wydawały się sięgać nieba. Te lokalne zagłady w pamięci starożytnych ludów nabierały znaczenia uniwersalnego. Wraz z zatopionym czy zniszczonym miastem ginął cały ówczesny świat.

 
Przekształcenie elementów pochodzących z mitów okolicznych ludów w oryginalne i w świetle wiary absolutnie prawdziwe nauczanie o Bogu jedynym, który kocha człowieka, troszczy się o niego i jest wyłącznym Autorem wszystkiego co istnieje, uczyniło z Izraela strażnika wyjątkowego przekazu (nauczania). Różnił się on wyraźnie od opowieści o wielu bogach rywalizujących ze sobą, mało zainteresowanych człowiekiem, o boskich ciałach niebieskich, o przyrodzie pełnej sakralnych obiektów, które wymagają ludzkiej czci.

 

Zidentyfikowanie w Biblii elementów z przekształconych mitów w żaden sposób nie zagraża wiarygodności tekstów z pierwszych jedenastu rozdziałów Bereszit. Wręcz przeciwnie, mit, rozumiany jako pełna obrazów (symboli) opowieść, wyjaśniająca sens istniejącego świata, może przynosić ważną intuicję i prawdziwą mądrość, istotną dla zrozumienia ludzkiego życia. Mit w tym ujęciu nie jest fałszywym wymysłem albo bezsensowną fantazją lecz bardziej czymś na kształt dzbana pełnego prawdziwej wody, która daje życie. Proces wykorzystania i przekształcania mitów był - w świetle wiary – również objęty Bożym natchnieniem. 


Redaktorzy pierwszych jedenastu rozdziałów Bereszit przedstawili w zrozumiały dla współczesnych czytelników sposób, niezwykle ważne dla każdego człowieka odpowiedzi na pytania o źródła istnienia, sens życia, świata, wolności i niewoli, podstawy rozróżniania dobra i zła, pochodzenie grzechu, chorób, cierpienia i śmierci oraz o wiele innych zjawisk. Pod powierzchnią tych tekstów kryje się zaś dostępna dla każdego czytelnika prawda o jednym i jedynym Bogu, który jest Źródłem wszystkiego co istnieje, który kocha swoje stworzenie, chce jego dobra i z tego powodu ustanawia zasady moralne.

 

Teksty te prowadziły i prowadzą człowieka na spotkanie z Bogiem oraz z sobą samym, w całej prawdzie o ludzkiej kondycji. Zawsze, a zwłaszcza tu i teraz.


Jedenaście pierwszych rozdziałów Bereszit nie jest więc kroniką świata, podręcznikiem do historii, biologii, fizyki, chemii czy astronomii lecz zbiorem przepięknych pieśni i poematów oraz mądrościowych opowieści etiologicznych lub o charakterze homiletycznym, które fragmentami wykorzystując i przekształcając elementy z mitów okolicznych ludów, niosą w sobie prawdziwe nauczanie na temat najistotniejszych dla każdego człowieka spraw. 


Dlatego spory kreacjonistów i ewolucjonistów, toczone w kontekście przesłania zawartego w pierwszych rozdziałach księgi Bereszit, są bezprzedmiotowe. Nie uwzględniają bowiem rzeczywistego charakteru tych tekstów. Przesłanie biblijne w żaden sposób nie odnosi się do ustaleń płynących z badań współczesnych fizyków czy biologów, podobnie jak wyniki tych badań nie kwestionują nauczania zawartego w Biblii. Są to bowiem rozważania z innych porządków ludzkiej refleksji nad otaczającym światem. 

3.    Dzieje Patriarchów. Abraham, Izaak, Jakub - ok. 1800 – 1700 p.n.e.


Tło rodowej sagi (choć termin ten tylko w ograniczony sposób oddaje charakter tekstu o Patriarchach), która przynosi nauczanie płynące z tradycji o praojcach narodu wybranego jest pod względem historycznym naszkicowane znacznie bardziej wyraźnie niż we wcześniejszych rozdziałach księgi Bereszit. Bohaterowie pierwszego planu  - Abraham, Izaak i Jakub oraz ich małżonki Sara, Rebeka i Rachela - spotykają Boga wkraczającego w ich życie. 


Znów trzeba pamiętać, że tekst który czytamy, został ostatecznie zredagowany najpewniej 1200 - 1300 lat później od czasów, których dotyka. Przekaz ustny mógł przenieść przez wiele pokoleń uzupełniane i reinterpretowane przesłanie płynące z opowieści o praojcach. Został być może w jakiejś części, zwłaszcza dotyczącej prawa, utrwalony w rozproszonych zapiskach, powstałych pod koniec okresu królewskiego, przed zburzeniem I Świątyni. Ale jak wiele wskazuje zasadniczy kształt nadali tym opowieściom redaktorzy ze środowiska kapłańskiego działający w czasie niewoli babilońskiej i po powrocie z wygnania.  


Charakter starożytnych tekstów o bohaterach, praojcach, wodzach i początkach różnych narodów każe ostrożnie traktować historyczne tło sag biblijnych i nie negując korzeni sięgających konkretnych zdarzeń, skoncentrować się przede wszystkim na przesłaniu (nauczaniu, katechezie) płynącym z tekstu, który podkreślmy to raz jeszcze ma prowadzić człowieka wierzącego na spotkanie z Bogiem. Taka jest jego zasadnicza intencja, która ma niewiele wspólnego z rekonstrukcją wydarzeń historycznych. 


Przyjmuje się raczej zgodnie, że dalekie tło historyczne tekstów o Patriarchach dotyczy lat 1800 – 1700 p.n.e. Cóż wówczas działo się na Bliskim Wschodzie? 

Dwieście lat wcześniej upadły zagarnięte przez semicki lud Amorytów państwa-miasta zbudowane kiedyś przez Sumerów, którzy przez ponad dwa tysiące lat tworzyli wspaniałą cywilizację, zakładali kolejne dynastie, budowali wspaniałe miasta (m.in. Uruk i Ur), kanały irygacyjne, świątynie, schodkowe piramidy, zredagowali kodeks prawniczy, wynaleźli koło garncarskie i pismo klinowe, a także zakładali szkoły. Z czasem ulegli potężnym Akadom, którzy, przejmując dziedzictwo Sumerów, uczynili się twórcami pierwszego rozległego imperium. Język akadyjski stał się powszechnie znany. Kiedy po latach Sumerowie odbudowywali swoją potęgę, najechali na nich Amoryci, którzy na szczęście, podobnie jak Akadowie, sięgnęli do osiągnięć cywilizacji sumeryjskiej. Przejęli m.in. mity i legendy sumeryjskie, reinterpretowali je i przechowali we własnych tekstach. Od Sumerów pochodzą opowieści o Gilgameszu. Jego legenda i zawarte w niej opowieści m.in. o potężnym potopie inspirowały autorów wielu późniejszych tekstów. Badacze kultur Bliskiego Wschodu wskazują też na sumeryjskie korzenie poematu o stworzeniu świata - Enuma Elisz. Najprawdopodobniej do tych właśnie źródeł sięgnęli ponad tysiąc lat później, przebywający na wygnaniu w tym regionie, redaktorzy Biblii, przekształcając mity i legendy, które ukształtowały wyobraźnię ludów Bliskiego Wschodu, w oryginalne i unikalne przesłania o jedynym Bogu. 


Leżące w sąsiedztwie miasto Babilon stało się ok. 1890 p.n.e. siedzibą jednego z przywódców plemion amoryckich, dając początek państwu starobabilońskiemu. Z dynastii tej pochodził Hammurabi, który jak wierzono, zainspirowany przez boga, zredagował słynny kodeks prawny. 

Babilończycy będą co jakiś czas pojawiać się na kartach Biblii. Podobnie jak Hetyci, którzy w Azji Mniejszej ok. 1700 p.n.e. (głównie na terenie dzisiejszej środkowej Turcji) stworzyli swoje rozległe i potężne państwo.

 
Ok. 1790 p.n.e. amorycka dynastia osiadła w mieście Aszur, dała początek państwu staroasyryjskiemu.


Te właśnie gwałtowne zmiany i migracje w całym bliskowschodnim regionie „żyznego półksiężyca”, narodziny nowych państw i upadki starych cywilizacji są dalekim tłem dla katechezy, której bohaterem jest Abraham. 


Na terenie Syropalestyny (dzisiejsze ziemie Izraela, Libanu, Syrii, Jordanii) pojawił się wówczas tajemniczy lud Habiru, z którym część historyków, biblistów i archeologów utożsamia Hebrajczyków. Abraham nazywany jest w Biblii ha’ibri’ (Bereszit 14,13) czyli właśnie Hebrajczykiem. Ibri po hebrajsku oznacza przychodnia, przybysza, obcokrajowca. Habiru nie posiadali własnego państwa. Uważano ich za włóczęgów i rabusi, a także wędrownych handlarzy i kupców. Wzmianki o Habiru, nie przesądzają jednoznacznie ich związków z Hebrajczykami. Być może Habiru to po prostu określenie osób z różnych ludów, które swoją wędrówką burzyły spokój istniejących miast i cywilizacji. Zaniepokojenie to wyraża choćby kananejski władca Jerozolimy, który w XIV wieku napisał o Habiru w liście do egipskiego faraona Echnatona. Prośba wyryta na glinianej tabliczce, znalezionej w Tell Amarna wśród podobnych listów, stanowi pierwszy historyczny ślad istnienia kananejskiej Jerozolimy.

Teren Syropalestyny, penetrowany przez grupy Habiru, zamieszkiwali od ponad dwóch tysięcy lat głównie Kananejczycy. Nigdy nie byli jednolitym ludem. Napływali falami. Należeli do grupy zachodniosemickiej. Tworzyli miasta-państwa, głównie na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ich bogami byli El (ojciec, stwórca świata), jego syn Baal (pan i władca stworzenia, dawca deszczu) oraz Asztarte (bogini płodności, królowa niebios).


Na południu potężne niegdyś państwo egipskie wchodziło w okres poważnej destabilizacji. Niebawem w jego granice weszli Hyksosi. Przejęli oni egipską kulturę, a pochodzący z ich narodu faraonowie zaczęli otaczać się przybyszami z innych krajów. Być może właśnie rządy hyksoskich faraonów stanowią tło nauczania, w którym na pierwszym planie pojawi się Józef egipski.


Czytając katechezy biblijne o patriarchach, ujęte w formie rodowych sag, albo nawet bardziej epickich opowieści o bohaterach i praojcach, trzeba stwierdzić, że ich historyczne tło nawiązuje do rzeczywistości odkrywanej przez badaczy starożytności. Redaktorzy biblijni, nadając w VI, V i IV wieku p.n.e. ostateczny kształt księdze Bereszit, mogli korzystać z przekazów ustnych, rozproszonych źródeł pisanych, które jednak niekoniecznie sięgały głębokiej starożytności, bo śladów tradycji o praojcach brakuje np. w najstarszych księgach prorockich (Amosa, Ozeasza, (proto)Izajasza czy Sofoniasza). Redaktorzy zachowując formę sagi (opowieści o bohaterach i praojcach), podporządkowali zawarty w niej przekaz dominującej w środowisku kapłańskim myśli teologicznej i skompilowali kapitalną katechezę o korzeniach narodu. Wracający z niewoli babilońskiej Żydzi uzyskali dzięki temu poczucie głębokiego związku z ojczyzną. Nawet przebieg wędrówki z Babilonu opanowanego przez Persów do Ziemi Obiecanej był podobny, nie tylko w sensie geograficznym, do trasy jaką pokonać miał Abraham.

O czym mówią katechezy o Abrahamie, Izaaku i Jakubie?

 
Oto Abram - co w języku akadyjskim znaczy „Kochający Ojca”, albo „Ojca wywyższający” spotyka Boga, wsłuchuje się w Jego słowa i oddaje Mu swoją przyszłość. Z Bożej woli staje się koczownikiem wiernym przez całe życie Bożym obietnicom (o ziemi, o potomstwie, o narodzie, o opiece i błogosławieństwie). Jest gotów ponieść cenę za swoją wierność, poddaje się wszelkim próbom łącznie z gotowością do poświęcenia w ofierze swojego syna. 
Wierność zostaje doceniona. Abram staje się Abrahamem, czyli „Ojcem wielu”. Bóg dotrzymuje obietnicy. Znakiem zewnętrznym owej wierności Bogu, który stanie się ważnym elementem tożsamości potomków Abrahama, jest obrzezanie. Wedle redaktora biblijnego ma ono charakter wspólnotowy. Kobiety wchodząc w stan małżeński stają się bowiem jednym ciałem z obrzezanym mężczyzną.


Opowieść o Abrahamie jest dla ludzi wierzących zawsze aktualnym przesłaniem. W każdym jej fragmencie zawarte są ważne prawdy, które trzeba odczytywać w kontekście całej historii zbawienia. 


Nauczanie o życiu Izaaka jest zdawkowe w porównania do katechez o Abrahamie i Jakubie, choć jego wydźwięk jest bardzo ważny. W Izaaku spełnia się bowiem Boża obietnica. Bóg jest wierny, dochowuje danego ludziom Słowa – zdaje się mówić całym swoim istnieniem Izaak.

 

O wiele obszerniejsze nauczanie, którego bohaterem jest Jakub, zaczyna się od rywalizacji syna Izaaka i Rebeki z bratem-bliźniakiem, Ezawem. Ludzka zazdrość, zawiść, małość, grzech nie omijają bohaterów biblijnych. Czynią ich przez to bardziej wiarygodnymi, tym samym zawarte w Biblii przesłanie staje się bliskie każdemu czytelnikowi, który ma podobne doświadczenia. Ezaw nie nadaje się na lidera, nie będzie mógł prowadzić innych, bo ma kłopoty z hierarchią wartości. Sprzedaje swoją godność pierworodnego syna w zamian za pełen żołądek. Zawsze jego postawa będzie przestrogą przed handlowaniem wartościami duchowymi. Ale w niczym nie usprawiedliwia to Jakuba, gdy sięga po oszustwo, aby uzyskać ojcowskie błogosławieństwo, które zarazem jest Bożym darem, upoważniającym do kierowania rodzinnym klanem. Bywa tak, chce nam powiedzieć biblijny autor, że Bóg powołuje ludzi czasem niedoskonałych, błądzących, mimo ich postępowania. Dopiero realizacja powołania zmienia ich w dojrzałych przywódców.  


Jakub obrazuje cały lud Boży, który Bóg prowadzi pomimo różnych jego przywar, schodzi do niego z nieba (jak we śnie Jakuba) i zmaga się ze swoim Izraelem, który często będzie się Mu opierał. Boże powołanie stanie się jednak wewnętrznym zaczynem przemieniającym i skłaniającym do nawrócenia. 

4.    Józef Egipski - ok. 1660 p.n.e.


Bereszit w końcowych rozdziałach koncentruje się na historii Józefa, ukochanego syna Jakuba i Racheli. Sprzedany przez zazdrosnych braci handlarzom ludzi, trafia do Egiptu. Przechodzi przez różne ciemne doliny, doświadcza odrzucenia, cierpienia, pomówień, a przede wszystkim niewoli. Bóg ratuje go jednak z opresji, błogosławi, wynosi do godności i prowadzi ku przebaczeniu braciom przybyłym wraz z ojcem Jakubem do Egiptu w poszukiwaniu chleba. Budowa fundamentów wspólnoty plemiennej (narodowej) zaczyna się od przebaczenia i pojednania.

 
Ilu Izraelitów przyszło z Jakubem do krainy, w której Józef mógł pełnić znacząca rolę na dworze hyksowskich faraonów? 70 osób? Ale liczba 70 (Bereszit 46,27) oznaczać może w tym wypadku także szczęśliwą i błogosławioną rodzinę. Autorom biblijnym nieobce było bowiem symboliczne rozumienie liczb, zakładające, że słowa i liczby (jedne i drugie zapisywane w hebrajskim za pomocą liter alfabetu) tworzą wzajemne związki znaczeniowe. Dlatego wielu współczesnych biblistów skłania się ku symbolicznemu rozumieniu liczb, zwłaszcza dotyczących mnogości ludu Bożego, pokonanych wrogów, upływu czasu albo wieku biblijnych bohaterów, których długość życia generalnie ulega skróceniu. Adam umiera w wieku 930 lat, Abraham - 175,  a Józef w wieku 110 lat. Myśl zawarta w tym symbolicznym obrazie jest oczywista. Ludzie żyją tym krócej, im dalej są od utraconego w ogrodzie Eden daru nieśmiertelności. A zarazem życie ludzkie skraca się, bo na świecie coraz bardziej rozprzestrzenia się grzech.  


Kilkaset lat później, już po upadku dynastii Hyksosów, Egipcjanie ustabilizowali sytuację w kraju i rozciągnęli swoje wpływy na teren Kanaanu (dzisiejszy Izrael). Gdy na tronie egipskim zasiadł faraon Echnaton (panowanie ok. 1375–1358), nastał czas reformy religijnej. Echnaton próbował wprowadzić na terenie Egiptu henoteizm. Jedno bóstwo - Aton - zostało wywyższone ponad inne. Czy na decyzję faraona mieli wpływ potomkowie Jakuba, którzy wówczas służyli w Egipcie jako niewolnicy zatrudnieni przy budowie miast? A może to reforma Echnatona wpłynęła na kształtowanie się wiary Izraelitów? W oparciu o istniejące źródła trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jedno jest pewne, Izraelici po wyjściu z Egiptu, będą zmierzać w kierunku monoteizmu. Od Mojżesza dowiedzą się, że JHWH (czyt. Adonaj) jest Bogiem i że JHWH (czyt. Adonaj) jest jeden. Ale zrozumienie tej prawdy będzie procesem. Nie wyzbędą się od razu przeświadczenia, że żyją w świecie wielu bogów. W domostwach Hebrajczyków - sprzed upadku Izraela i Judy w wieku VII/VI p.n.e. - archeolodzy znajdą wiele figurek bożków z różnych tradycji. Minie kilkaset lat od nadania TORY na Synaju, zanim naród wybrany pod wpływem wielkich proroków uświadomi sobie, że inni bogowie po prostu nie istnieją, a JHWH (czyt. Adonaj) jest jeden i jedyny. 

5.    Wyjście z Egiptu i wędrówka po pustyni - ok. 1250 – 1210 p.n.e.


Tłem historycznym nauczania zawartego w księdze Szemot (II Mojż, Wyjścia, Exodus) są najprawdopodobniej czasy faraona Ramzesa II (ok. 1279 – 1213). Tak przynajmniej uważa obecnie większość badaczy, choć nie brakuje też takich, którzy twierdzą, że wyjście z Egiptu nastąpiło dwieście, a nawet trzysta lat wcześniej.  

  
Szemot stanowi klucz do czytania całej Biblii. Według wielu biblistów najstarsze fragmenty tej księgi np. zapis Dekalogu albo pieśń z rozdziału 15, mogą w swoich zrębach sięgać czasów Mojżesza. Śpiewane, przekazywane ustnie tradycje, spisywane fragmentami, kompilowane w całość, uzupełniane i reinterpretowane w różnych okresach treści, ostateczny kształt uzyskały podczas pobytu w niewoli babilońskiej i po powrocie z niej do Ziemi Obiecanej, a więc w wieku VI, V i IV p.n.e. Do nauczania przedstawionego w Szemot będą się odwoływać prorocy i autorzy innych ksiąg Biblii.

 

Interpretując Szemot trzeba stale pamiętać, że ostateczna redakcja Księgi nastąpiła 600 - 700 lat po wyjściu z Egiptu. 


Księga dzieli się na dwie części. Pierwsza to katechezy, które koncentrują się na wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu (Szemot 1-15), druga to nauczanie o Przymierzu zawartym na Synaju (Szemot 19-40). Obie części łączy przekaz na temat wędrówki po pustyni (Szemot 16-18). 

To w księdze Szemot Bóg przedstawia się Mojżeszowi i zarazem całemu ludowi. Jego istotą (imieniem) jest zbawcze istnienie. JHWH (czyt. Adonaj), a więc Jestem, który (dla was zbawczo) Jestem dzieli się istnieniem. Stwarza. Stale, każdego dnia, z chwili na chwilę. Równocześnie JHWH (czyt. Adonaj) jest Bogiem z nami, który wyzwala z niewoli. Zbawia. Zawsze, a zwłaszcza tu i teraz. 
 

Bóg dostrzega niedolę Izraela, zło które degraduje lud, wkracza więc w historię (przedstawia się), aby uwolnić wybrany naród z dramatycznej niewoli (pełna opresji praca przy budowie m.in. miasta Pi-Ramzes, które założył Seti I, a przekształcił w swoją siedzibę jego syn Ramzes II) i doprowadzić do Ziemi Obiecanej.

 

Ta katecheza stanie się w Biblii modelowym nauczaniem na temat Bożego działania. Schemat - zniewolenie człowieka, Boża interwencja, uwolnienie z ucisku, zawarcie przymierza, dojście do Ziemi Obiecanej – powtórzy się przy okazji wyzwolenia z niewoli babilońskiej oraz z niewoli grzechu w Nowym Testamencie.

 
Którędy wiodła droga z Egiptu (domu niewoli) do Ziemi Obiecanej (domu wolności)? Przez Morze Czerwone? Hebrajski tekst mówi o Yam Suf, czyli Morzu Trzcin albo Morzu Sitowia, leżących blisko miasta Pi Ramzes, które wówczas stanowiło budowaną przez Izraelitów stolicę Egiptu. Najprawdopodobniej przejście przez morze nastąpiło w okolicach Wielkiego Jeziora Gorzkiego. Jednak tłumacze Biblii Hebrajskiej na grekę, którzy tworzyli (ok. 250 -150 p.n.e.) w ptolemejskiej Aleksandrii tzw. Septuagintę (tłumaczenie zwojów biblijnych ksiąg z języka hebrajskiego na język grecki), odczytali układ spółgłosek hebrajskich jako Yam Sof (Morze Krańcowe). To upoważniło ich do użycia greckiej nazwy Erythrá Thálassa (Morze Czerwone). I tak powstały rozbieżności w wytyczaniu trasy wędrówki Izraelitów. Podobnie rzecz ma się z usytuowaniem Góry Synaj. Tradycyjne położenie to Dżebel Musa na Półwyspie Synajskim, ale część badaczy wskazuje na znajdującą się w Arabii Saudyjskiej górę Dżabal al-Lauz. Historyczne i geograficzne poszukiwania czasów i trasy wyjścia nie wnosi jednak niczego istotnego do oryginalnego przesłania, skierowanego do ludzi, którzy chcą w tekstach biblijnych spotkać prawdziwego Boga.


Na Synaju lud Boży otrzymuje od Boga, za pośrednictwem Mojżesza, swoją konstytucję – TORĘ (obecnie nazwa pięciu pierwszych ksiąg Biblii). Znalazły się w niej wskazówki dotyczące trwania w przyjaźni z Bogiem. TORA to przewodnik po Bożych ścieżkach. Kroczenie nimi prowadzi do wspólnoty (społeczności, więzi) z Bogiem. Dotychczasowi słudzy faraona stali się na pustyni dziećmi Boga, szczególną Jego własnością, świętym, wybranym narodem i królestwem kapłanów. Dla swojego narodu wybranego Bóg przygotował dom – Ziemię Obiecaną. Tak brzmiała Boża obietnica wypowiedziana na Synaju. W zamian JHWH (czyt. Adonaj) oczekiwał kroczenia ścieżkami TORY. Pierwsze przymierze (Stary Testament) zostało zawarte. Ale nauka TORY i budowanie zaufania potrwa 40 lat. To znów może być liczba symboliczna, jakich w Biblii wiele. 40 w odniesieniu do lat oznaczało osiągnięcie dojrzałości, gotowości do wypełnienia zadania (czas jednego pokolenia). Bóg - pedagog będzie w tym czasie przygotowywał swój lud do odpowiedzialnego przyjęcia daru wolności w Ziemi Obiecanej. 


Ilu Izraelitów wyszło z Egiptu? 600 tysięcy mężczyzn? To przeszło 2,5 - 3 miliony osób. Żadne kroniki nie dostrzegły ucieczki tylu niewolników. Cała populacja Egiptu, zliczona w ówczesnych spisach, sięgała ok. 4 mln mieszkańców. 1200 lat później, w spisach rzymskich zanotowano ok. 6 milionów. Może więc Egipt opuściło 600 klanów (oddziałów?), grup wchodzących w skład 12 pokoleń Izraela? Bo hebrajskie słowo elef znaczy zarówno tysiąc jak i grupę. Albo w liczbie 600 należy poszukiwać, jak w wielu innych liczbach w Biblii, symbolicznego znaczenia? Wciąż brakuje przekonujących argumentów tłumaczących tę liczbę. Gdyby ją jednak traktować dosłownie, nie wiadomo jak wyjaśnić rozwój narodu, który w ciągu kilkuset lat (430?) pobytu w Egipcie miałaby zanotować wzrost z ok. 70 osób (Bereszit 46,27 ) do 2,5 -3 mln mężczyzn, kobiet i dzieci (Szemot 12,37).

 

A może, jak twierdzi część archeologów, z Egiptu wyszła mała grupka Izraelitów, którzy w ziemi Madianitów rozpoznali Boga w wyznawanym przez miejscową ludność YHW (Jahu)? Grupka ta stała się zaczątkiem tożsamości dla wielu ludzi z Kanaanu, które nigdy nie trafiły do Egiptu, lecz wykorzystali upadek kananejskich państw-miast (m.in. na skutek napływu Ludów Morza) do swojego rozwoju. Świadczyć ma o tym bardzo duża liczba osad hebrajskich, powstających od XIII do XI wieku p.n.e. Tak opowieść o grupie Mojżesza i Jozuego zbierałaby doświadczenia z wieluset lat napływu Hebrajczyków do Kanaanu.


Wydarzenia opisane w Księdze Szemot staną się treścią trzech najważniejszych dorocznych świąt biblijnych: Paschy, Tygodni (Szawuot) i Namiotów (Sukkot). Podczas Paschy Żydzi będą wspominać wydarzenia związane z wyjściem z Egiptu. W dniu Pięćdziesiątnicy uczczą nadanie TORY na Synaju. W święto Namiotów przypomną zaś sobie wędrówkę po pustyni.

6.    Wejście do Ziemi Obiecanej - ok. 1210 p.n.e.


Za czasów kolejnego faraona, Merenptaha, odnajdujemy plemiona Izraela już w Kanaanie (Ziemi Obiecanej). Merenptah panował w latach 1213-1203 p.n.e. Musiał wyprawiać się do Kanaanu, aby bronić wpływów Egiptu przed pustoszącymi Syropalestynę Ludami Morza. Po powrocie do Egiptu z wojennej wyprawy do Kanaanu na rzeźbionej bogato steli wspomniał o narodach, które zwyciężył. Wśród zwyciężonych wymienił także lud Izraela. „ Izrael jest zrujnowany, nie ma jego nasienia” - brzmi najstarsze (ok. 1208 p.n.e.) pozabiblijne świadectwo istnienia narodu wybranego. Pośrednio zapis ze steli Merenptaha potwierdza zasiedlenie ziem Syropalestyny przez plemiona Izraela, które w dużej części mogły dotrzeć tu z Egiptu, prowadzone przez Mojżesza i Jozuego. 

Jak wyglądało zasiedlenie Ziemi Obiecanej? Gwałtownie, z wojną niemal totalną prowadzoną przez cały naród wybrany z mieszkańcami miast kananejskich, jak to przedstawia Księga Jozuego? Czy też raczej w drodze pokojowej infiltracji, z lokalnymi potyczkami, które musiały stoczyć poszczególne plemiona Izraela, jak opowiada Księga Sędziów? Nagły najazd czy ewolucyjny proces opanowywania nowych ziem? Opinie wśród archeologów są podzielone. Większość badaczy skłania się ku drugiemu scenariuszowi. Jest on lepiej udokumentowany w odkryciach archeologicznych oraz uwzględnia trafnie charakter Księgi Jozuego. Księga ta nie jest bowiem kroniką spisywaną w czasie wejścia do Ziemi Obiecanej. Żydzi uważają ją za księgę prorocką. Powstała po powrocie z niewoli babilońskiej, czyli ok. 700 lat po przejściu przez Jordan grupy Izraelitów migrujących z Egiptu. Redaktorzy księgi posługując się wyobrażeniem świętej wojny, wykorzystali zapewne różne tradycje plemienne przekazywane ustnie oraz w części spisane, aby odpowiedzieć na ważne - po doświadczeniu wyjścia z niewoli babilońskiej - pytanie: ,,Co robić, aby zachować owoce płynące z Bożej obietnicy?" Księga, skierowana do powracających wygnańców jest nauczaniem o bezkompromisowym odrzucaniu zła i radykalnej niezgodzie na zmianę życia pod wpływem osób niewierzących - przedstawicieli innych narodów. Zarazem tekst księgi uzasadnia prawa Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Księga Jozuego była więc prorockim komentarzem do konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się Izrael w czasie jej redagowania i w jakiej może się znaleźć każdy człowiek wierzący. Zawsze, a zwłaszcza tu i teraz. Nigdy w historii narodu wybranego księga ta nie została użyta jako instrukcja do mordowania ludów zamieszkujących Ziemię Obiecaną.


Za pokojową infiltracją przemawiają wyniki badań archeologicznych. Np. wedle wielu archeologów Jerycho po zburzeniu głównych murów już w XVI wieku p.n.e. opustoszało ostatecznie ok 1325 p.n.e., czyli wówczas, gdy Izraelici byli jeszcze w Egipcie. Czyżby więc nauczanie o zburzeniu Jerycha było wytłumaczeniem widoku miasta, którego mury zostały zburzone sto lat przed przybyciem Izraelitów do Ziemi Obiecanej? Izraelici odczytali to jako interwencję Bożą i barwnie przedstawili w obrazie procesji okrążającej miasto. A może mury runęły w wyniku buntu o charakterze socjalnym wywołanego przez tych Izraelitów, którzy nie wywędrowali do Egiptu? Nic też nie wyklucza tymczasowego połatania zrujnowanych obwarowań przez jakieś plemię kananejskie, które zostało ponownie pokonane, tym razem w czasie wejścia ludu prowadzonego przez Jozuego. Brany jest też pod uwagę scenariusz zakładający opanowania miasta przez grupy Hebrajczyków wcześniej opuszczające Egipt, bądź te, które nigdy do Egiptu nie emigrowały. Zdobycie Jerycha w przekazywanych ustnie tradycjach przypisano zaś całemu narodowi, którego główną grupę prowadzili Mojżesz i Jozue. Trzeba też wspomnieć o archeologach, którzy twierdzą, że wejście do Ziemi Obiecanej miało miejsce w XV p.n.e. Próbują oni potwierdzić tę datę wersem z I Księgi Królewskiej (6,1). Wers ten mówi o wybudowaniu świątyni 480 lat po wyjściu z Egiptu. Wejście do Ziemi Obiecanej nastąpiłoby więc ok. roku 1400 p.n.e. Większość ekspertów zajmujących się tym okresem zauważa jednak, że kolejne badania (m.in. ruin Jerycha) potwierdzają datowanie zburzenia głównych murów miasta na połowę XVI wieku p.n.e. Poza tym, ich zdaniem, wskazanie czasu wejścia do Ziemi Obiecanej nie może abstrahować od chronologii egipskiej (m.in. okresu budowy miasta Pi-Ramzes) oraz pomijać teologicznego znaczenia liczb w tekstach hebrajskich (być może 480 lat to iloczyn 12 pokoleń i 40 lat na pustyni). Kolejne badania mogą przynieść nowe interpretacje historii przybycia z Egiptu grupy Izraelitów. Faktem pozostanie jednak powstanie w XIII i XII wieku p.n.e. wielu nowych małych osiedli na terenie dzisiejszego Izraela.    


Żaden z przedstawionych scenariuszy nie przekreśla prawd zawartych w katechezach z Księgi Jozuego. 
Przejście przez Jordan to pełna odwagi i zawierzenia decyzja o podjęciu powołania. Nie ma już odwrotu, choć na drodze czekają przeszkody i pokusy odciągające od realizacji Bożego wezwania. Trzeba je pokonać. Ziemia Obiecana jest na wyciągnięcie ręki. Bez osiedlenia się w jej granicach nie można być w pełni sobą. 

7.    Okres Sędziów - ok. 1200-1030 p.n.e. 


Teren, na który wkroczyli Izraelici pozostawał wciąż pod wpływem egipskich faraonów. Pod naporem Ludów Morza ok. 1200 p.n.e. upadło państwo Hetytów, które przez stulecia mierzyło się z Egiptem. Plemiona izraelskie osiadłe w Ziemi Obiecanej zaczęły być nękane przez okoliczne ludy. Przyszło im walczyć z Moabitami, Madianitami, Ammonitani i wreszcie z jednym z najbardziej agresywnych Ludów Morza - Filistynami.

 

Na północ od ziem zasiedlonych przez Izraelitów rozwijało się wspaniałe państwo Fenicjan, wynalazców alfabetu linearnego i pieniędzy, którzy w przyszłości będą zaopatrywali Izrael w cedry do budowy pałaców i Świątyni. 
 

Na czele poszczególnych plemion izraelskich, tworzących luźny związek, stanęli regionalni przywódcy zwani sędziami (szofetim). Za życia Mojżesza sędziowie mieli rozstrzygać spory wśród ludu. Teraz stali się zwierzchnikami, nauczycielami, liderami i prorokami. Ich działalności opisuje głównie Księga Sędziów oraz Księga Samuela. 
Najbardziej znani spośród nich to: Ehud, Barak, Debora, Gedeon, Samson, Heli i wreszcie bardzo wpływowy Samuel.

 

Tło historyczne katechez o Sędziach jest stosunkowo wyraźne, a myśl teologiczna przejrzysta i wciąż aktualna. Każde odwrócenie się od Boga prowadzi do nieszczęść. Najczęściej są to najazdy okolicznych ludów (ucisk). Bóg pozostaje jednak wierny. Powołuje sędziego (lidera), który albo wzywa lud do nawrócenia, albo sam odnawia swoje życie z Bogiem. Dzięki temu przychodzi wyzwolenie z niedoli, pokój i towarzyszące mu błogosławieństwo we wszystkich dziedzinach. 

Widać wpływ redaktorów z okresu królewskiego na teksty o czasach sędziów. Jest w nich wiele odrażającego nieładu moralnego. Oszustwa, zabójstwa, życie z prostytutkami, porwania kobiet - wszystko to zdaniem niektórych biblistów ma wskazać, że czas ten dotknięty był chaosem, wzlotami i upadkami i domagał się uporządkowania jakim miało się stać nastanie królów. Nieszczęściem następnych pokoleń czytelników, w tym chrześcijańskich, stało się literalne odczytywanie Księgi Jozuego i Sędziów. Wydobyty w ten sposób obraz Boga posłużył do uzasadnienia okrucieństwa w czasie wypraw krzyżowych albo kolonialnych podbojów. Tymczasem - jak twierdzą bibliści - Bóg, za sprawą redaktorów obu ksiąg, przekonywał Izraelitów wracających z niewoli babilońskiej, do bezkompromisowego odwrócenia się od zła i obcych bożków, aby owoce Bożych obietnic pozostały trwałe. I wciąż odkrywał swoją tożsamość, prowadząc ludzi wierzących, krok po kroku, na spotkanie jakie miało się dokonać w Chrystusie, w którym w pełni pokazał jakim jest naprawdę.  


W okresie sędziów plemiona izraelskie nie tworzyły jeszcze jednolitego państwa. Wspomagały się w walce z wrogami, oraz spotykały w pobliżu lokalnych sanktuariów oraz sanktuarium głównego, gdzie składano ofiary i przechowywano Arkę Przymierza, a w niej - laskę Aarona, dzban z manną i dwie kamienne tablice z tekstem Dekalogu. Później w czasach Salomona tradycja żydowska wspomina tylko o kamiennych tablicach. Arka towarzysząca Izraelitom na pustyni, po wejściu do Ziemi Obiecanej trafiła najpierw do Sychem. Później przeniesiono ją do Betel, a dalej do Gilgal, w pobliżu Jerycha. Ostatnim miejscem pobytu Arki przed utratą na rzecz Filistynów było Szilo. Wokół sanktuarium powoli kształtowała grupa kapłanów, jeszcze bez znaczącego wpływu na życie społeczne i polityczne. Kiedy Izraelici odzyskali Arkę, zawieziono ją do Kiriat-Jearim, skąd za czasów Dawida trafiła do Jerozolimy. 


8.    Czasy królewskie. Saul, Dawid i Salomon ok. 1030-930


Sędzia Samuel, powołany w szkole Helego do służby Bogu, był powszechnie szanowanym wpływowym przywódcą i prorokiem (interpretatorem otaczającej rzeczywistości). Jednak Izraelici, zmęczeni brakiem mocnego ośrodka decyzyjnego, odczuwali słabość w zarządzaniu strukturą złożoną z wielu plemion, a tym samym z wielu ośrodków aspirujących do sprawowania władzy. Rozległo się wołanie: „Chcemy być jak inne narody, chcemy mieć króla!”. W reakcji na to pragnienie autorzy biblijni odnotowali dwa stanowiska. Jedno opowiadało się wyraźnie za królestwem, drugie widziało w wyborze króla zakwestionowanie władzy Boga nad całym Izraelem. 


W Księdze Samuela znalazła się też tradycja godząca oba stanowiska. Oto zgodnie z wolą Bożą każdy król narodu wybranego miał zostać reprezentantem Boga. Izraelici pożegnali się z teokracją bezpośrednią i wkroczyli w okres teokracji pośredniej.  


Dwie księgi Samuelowe, których autorem zapewne nie jest Samuel (tytułowy bohater umiera pod koniec I Księgi), w swoim ostatecznym kształcie powstały najprawdopodobniej na wygnaniu w Babilonii. Przesłanie zawarte w tym tekście jest wyraźne: Bóg troszczy się o swój naród. Powołuje przywódców, którzy prowadzą wspólnotę. Błogosławi im, kiedy kroczą Jego ścieżkami. Napomina przez proroków, kiedy grzeszą. Błogosławi, gdy się nawracają. 


Najsławniejszym i najbardziej ukochanym królem narodu wybranego pozostanie na zawsze Dawid. Zastąpił on na tronie króla Saula, który w rywalizacji o sławę i uznanie ludu, powodowany zazdrością, zszedł z Bożych ścieżek. Z katechezy na temat Dawida wyłania się Bóg, który ostatnich czyni pierwszymi, troszcząc się o wybranych, upominając ich przez proroków, wzywając do nawrócenia. Dawid zgrzeszy pożądaniem cudzej żony, cudzołóstwem i zorganizowaniem warunków do pozbawienia życia jej męża. Ale kiedy Bóg upomni się o sprawiedliwość, potężny król uzna swój grzech i będzie żałował wyrządzonego zła. 


Wraz z Dawidem, zwyciężającym częstokroć silniejszych wrogów, rodzi się sława Jerozolimy. Niezdobyte dotąd miasto Ziemi Obiecanej, zamieszkałe przez Jebusytów, wpadło w końcu w ręce wojsk dawidowych. Wojownicy dostali się do Jeruszalaim (Miasta pokoju albo Miasta bożka Szalema) jednym z istniejących do dzisiaj tuneli (hebr. cinor), które łączyły ówczesne miasto ze źródłem Gichon. Dawid włączył Jebusytów do swego królestwa, wykorzystując zbudowane przez nich umocnienia i pałace. Rozbudował miasto, umocnił mury i sprowadził do Jerozolimy Arkę Przymierza. Od tego momentu siedziba Dawida staje się świętą stolicą. Wkrótce zostaną z nią związane stare tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. To właśnie tutaj miało istnieć miasto króla i kapłana Melchizedeka, który za czasów Abrahama ofiarował Bogu w ofierze chleb i wino. Tu miała też znajdować się Góra Moria, na której Abraham zamierzał złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Król postanowił na trwałe uświęcić swoją stolicę. Zapragnął zbudować świątynię JHWH (czyt. Adonaj). Od jednego z bogatych Jebusytów pozyskał na ten cel duże klepisko. Postawił tam ołtarz i złożył ofiarę.  Ale Bóg przez proroka wstrzymał plany króla dotyczące budowy świątyni. Wzniesie ją jego syn Salomon. A Dawid u kresu życia usłyszy proroctwo o potomku, którego tron zostanie utwierdzony na wieki. 
 

Odkrycia archeologów wskazują na wiarygodność biblijnej opowieści o Dawidzie. Stela z inskrypcją z IX wieku p.n.e. znaleziona w Tell Dan nazywa ród pokonanych królów Judy "Domem Dawida". To pozabiblijne świadectwo materialne potwierdza, że Dawid był założycielem dynastii królewskiej.  

 

Kolejnym wielkim królem jest Salomon, syn Dawida i Betszeby, wdowy po Uriaszu. Panuje najprawdopodobniej w latach 970 – 930.  Najważniejszym jego dziełem było wybudowanie świątyni JHWH (czyt. Adonaj) w Jerozolimie. Salomon najpierw zorganizował sprawny system ściągania podatków. Nie zważał na obciążenia. 
Władzę nad poszczególnymi prowincjami sprawowali zarządcy zależni całkowicie od króla. A Salomon ogarnięty poczuciem wielkości oczekiwał każdego miesiąca pieniędzy płynących z kolejnej prowincji. Ściągnął fachowców, materiały, zbudował pałace, świątynię, powiększył armię, a na dodatek zaślubił wiele żon, w części z pogańskich rodów. Staną się one jego zgubą. Izrael, po wybudowaniu wspaniałej Świątyni, koncentruje się na kulcie świątynnym. To nie tylko codzienny rytuał, lecz przede wszystkim przeżywanie Bożej obecności (chwały) na świątynnym wzgórzu. Znaczenia zaczyna nabierać grupa kapłańska. Pogańskie żony Salomona wymuszają na mężu budowę świątyń dla swoich bożków. Salomon ulega namiętności i pewnie własnej megalomani. Schodząc z Bożych ścieżek ryzykuje utratę błogosławieństwa i pokoju. Takie przesłanie stoi na pierwszym planie katechezy o Salomonie. 

 

Jego syn Roboam nieostrożną polityką podatkową doprowadza do buntu plemion północnych. Królestwo rozpada się w 930 p.n.e. na część północną – Izrael i część południową – Judę.

9.    Dwa Królestwa Izraela i Judy

    
Królestwo północne przetrwa ponad 200 lat, południowe niecałe 140 lat dłużej. Biblia w Księgach Królewskich i Kronik oraz w przesłaniach proroków przekaże nauczanie o przyczynach upadku Izraela i Judy, a tym samym o przyczynach upadku każdego człowieka, każdej społeczności. Zawsze, a zwłaszcza tu i teraz. 

 

Na podzielone królestwo Dawida i Salomona rzuci się już w X wieku p.n.e. Egipt, którego faraon Szeszonk pochwali się na tablicy w Karnaku zwycięstwem nad Izraelem. Jego najazd jest też pierwszym konkretnym wydarzeniem z kart Biblii, potwierdzonym przez archeologię. 

W IX wieku p.n.e. napadnie na Izrael także Chazael, król Aramu-Damaszku, który wspomni na steli (znalezionej w Tell Dan) o swoimi zwycięstwie nad królem z „Domu Dawida”.

 

Z tego samego wieku pochodzi stela Meszy. Król Moabu chwali się na niej, że pokonał Żydów i ich Boga YHWH (czyt. Adonaj). Imię Boga pada po raz pierwszy w pozabiblijnych świadectwach. 

W tym czasie w smutnej historii obu królestw pojawią się wielcy prorocy wzywający do powrotu na Boże ścieżki. Bóg będzie błogosławił wszystkich, którzy się nawracają, schodzących ze ścieżek spotka zaś ruina.

 

Księgi proroków – interpretatorów, komentujących w imieniu Boga zastaną rzeczywistość, mają wiele cech wspólnych. Prorocy pomagają dostrzec zło, nazwać je po imieniu, demaskują fałszywe usprawiedliwienia, wskazują na konieczność ponoszenia konsekwencji swoich czynów, przestrzegają przed politycznym rozumieniem wolności i dobra narodu, głosząc prawdę o prawdziwym wyzwoleniu przez Boga. 

 

Problemem proroków byli jednak ich słuchacze i czytelnicy, zwłaszcza ci sprawujący władzę, którzy zazwyczaj twierdzili, że wiedzą lepiej, co należy robić.


A tymczasem na północy umacniał się potężny wróg – Asyria, który rywalizował z Egiptem o wpływy w Syropalestynie. Dwa królestwa izraelskie musiały więc lawirować między potęgami. 


W 721 p.n.e. państwo północne uległo Asyryjczykom. Część ludności została deportowana. Na terytorium Izraela przesiedlono pogańskich osadników. Ich potomkowie mieszając się z resztkami Izraelitów dali początek Samarytanom. Z dwunastu plemion, które przyszły z Egiptu, po upadku królestwa północnego i deportacjach, rozproszone dziesięć plemion zaginęło na zawsze.

 

Na południu pozostali jedynie potomkowie Judy i Beniamina. Królestwo Judy miało więcej szczęścia. Pojawiali się w jego historii, od czasu do czasu, królowie - reformatorzy. Jednym z nich był np. Ezechiasz (716–687 p.n.e). Jego panowanie przypada na czas po upadku królestwa północnego. Ezechiasz odnowił monoteizm, umocnił mury, rozbudował system wodny Siloe (co zostało udokumentowane na sławnej tablicy, sporządzonej przez twórców tunelu), był wierny jedynemu Bogu, słuchając porad proroka Izajasza. Dzięki temu obronił Jerozolimę przed najazdem władcy asyryjskiego - Sennacheryba - w 701 p.n.e., choć ten ostatni w swoich dokumentach stwierdził, że wziął za odstąpienie wielki trybut. Interpretacja zdarzeń zapisana w Biblii nie wyklucza relacji z dokumentów Sennacheryba. Władca Asyrii zobaczył potężnie umocnione miasto. Nie chciał ryzykować szturmu i odstąpił od oblężenia, dodatkowo przekonany królewskim srebrem i złotem.

Ostatnim królem – reformatorem był Jozjasz. W 622 p.n.e. przy odnawianiu Świątyni Jerozolimskiej odnaleziono zwój Księgi Prawa (II Krn 34,14). Wywołało to wielkie poruszenie. Najprawdopodobniej były to fragmenty tekstów, ze wskazówkami rytualnymi, które później weszły w skład redagowanej na wygnaniu TORY oraz zainspirowały, już w czasach królewskich, do zbierania i redagowania ustnych i spisanych hebrajskich tradycji plemiennych. O czym jeszcze świadczy znalezisko? Choćby o tym, że w czasach Jozjasza wciąż nie było jednolitego zbioru świętych ksiąg. Życie religijne Żydów koncentrowało się na obrzędach świątynnych. Świadomość Bożej obecności w świątyni przejmowała każdego mieszkańca Judei. Ale być może od czasu znalezienia zwoju Prawa za Jozjasza Izraelici uświadomili sobie moc Bożego Słowa zapisanego w księgach i zaczęli powoli dostrzegać w nich ślady Bożej obecności. 


Scena bliskowschodnia zmienia się szybko. W bitwie pod Karkemisz w 605 p.n.e. Babilonia pokonała Egipt i Asyrię. Kilka lat później w 597 p.n.e. Babilończycy najechali pierwszy raz Jerozolimę i uprowadzili ze sobą przedstawicieli żydowskiej elity wraz z królem Jojakimem. Po następnych dziesięciu latach, w roku 587 p.n.e., wrócili ponownie do Jerozolimy, aby ukarać buntującego się króla Sedecjasza. Babilończyków przyprowadził wielki Nabuchodonozor II. Jego oddziały przez wiele miesięcy oblegały Jerozolimę, w końcu wdarły się do niej, niszcząc Świątynię, a wraz z nią całe miasto. Druga deportacja objęła znacznie większą grupę ludności. Dynastia Dawidowa upadła. Trzecia deportacja dopełniła klęski.  

 

Dzieje obu królestw, podobnie jak wcześniejsze opowieści o Saulu, Dawidzie i Salomonie zostały spisane już po powrocie z niewoli babilońskiej. Jest to więc w istocie retrospekcja - zbierająca teksty z wielu źródeł, w tym zapewne z kronik i dokumentów królewskich - scalona myślą teologiczną, inspirowaną przesłaniem proroków.  

 

10.    Niewola Babilońska - 587-539 p.n.e.


W państwie nowobabilońskim Nabuchodonozora II uprowadzone z Judy żydowskie elity intelektualne trafiają na wyrafinowaną kulturę. Kwitnie tam nauka, zwłaszcza matematyka i astronomia, sztuka, architektura. 
Babilończycy  wyjaśniają sens świata za pomocą różnych mitów, zaczerpniętych z wielu źródeł, w tym z mitologii sumeryjskiej. Mity służą im do odpowiedzi na pytania dotyczące początków świata, pojawienia się zła, różnorodności języków. Lecz mitologia babilońska, jak wiele innych starożytnych mitologii koncentruje się na życiu wielu bóstw. Człowiek pojawia się w niej jako odprysk walki bogów, stworzony, aby im usługiwać.

 

Izraelici zachęceni przez proroka Jeremiasza uczestniczą w życiu intelektualnym i gospodarczym Babilonii. Ale równocześnie dbają o rozwój duchowy swoich rodzin. Poszukują sposobów na zachowanie własnej tożsamości. Deportowani kapłani zaczynają redagować księgi biblijne. Dysponują przede wszystkim tradycjami ustnymi, ale mają też różne wersje spisanego nauczania, a także odnaleziony kilkadziesiąt lat wcześniej zwój Prawa. Kompilując księgi dla swojego ludu, czerpią inspiracje z mitologii babilońskiej, całkowicie przekształcając wykorzystywane opowiadania. Cały ten proces odbywa się – w świetle wiary – pod opieką Boga (Bożym natchnieniem). Powstające księgi Biblii, a zwłaszcza TORA, zastępują utraconą świątynię. Nie są jednak kronikami narodu, lecz przede wszystkim miejscem spotkania z żywym Bogiem i poznania Jego ścieżek. Wplecione w dzieje narodu zasady postępowania staną się unikalnym znakiem rozpoznawczym Izraela. 

 

W niewoli działa też wielki prorok Ezechiel. Jak wcześniej za czasów króla Ezechiasza - prorok Izajasz, a później w latach upadku Judy - prorok Jeremiasz, tak teraz w niewoli babilońskiej Ezechiel dostarcza narodowi interpretacji jego teraźniejszości. Tłumaczy przyczyny upadku Jerozolimy, zburzenia Świątyni i zapowiada powrót chwały Boga do świętego miasta.    

 
Ale nawet rygorystyczna dbałość o zachowanie własnej kultury nie była w stanie zahamować całkowicie wpływu kultury państwa nowobabilońskiego na deportowanych Judejczyków. Już w drugim pokoleniu niektórzy z nich przyjęli imiona babilońskie, coraz częściej mówili w języku aramejskim, ograniczając używanie hebrajskiego do czynności religijnych. 

11.    Powrót z niewoli i odbudowa świątyni. Dominacja Persów  -  ok. 538 – 332 p.n.e. 


W połowie VI wieku p.n.e. na scenie historii pojawił się potężny przywódca. Pers, Cyrus Wielki. Król Królów. Najpierw zwyciężył Medów, później w 539 p.n.e. pokonał państwo nowobabilońskie. Cyrus swoje panowanie rozumiał inaczej niż Asyryjczycy i Babilończycy. Chciał zbudować wielonarodowe i wielokulturowe imperium. Na cylindrze, który zachował się jako pamiątka zwycięstwa nad Babilonią, Cyrus wyłożył swoją filozofię:  Nie zezwoliłem nikomu nękać [żadnego miejsca] w Sumerze ni w Akkadzie. Pożądałem pokoju w Babilonie i wszystkich jego świętych miastach. (…) przywróciłem tym świętym miastom (...) sanktuaria, które leżały w ruinie od długiego czasu (...). Zebrałem też wszystkich ich [byłych] mieszkańców i przywróciłem im.  

Żydzi uznali, że Bóg posłużył się Cyrusem, aby uwolnić ich z niewoli. Niektórzy uważali nawet, że jest mesjaszem. Autor Księgi Ezdrasza wprost powołuje się na treść zapisaną na cylindrze. Widzi w tym zdarzeniu wypełnienie proroctw Jeremiasza, jednego z czterech proroków większych (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel), który wieścił klęskę królestwa południowego, lamentował po jego upadku, ale też zapowiadał wyjście z niewoli na skutek Bożej interwencji.  

 
Cyrus uwalniając narody uprowadzone kiedyś przez jego wrogów, zyskiwał nowych, wdzięcznych sojuszników, lojalnych płatników najrozmaitszych danin oraz wojowników w kolejnych eskapadach. Teren Syropalestyny był korzystnym przyczółkiem do toczenia bojów z Egiptem.

 

Dając pieniądze na odbudowę Świątyni w Jerozolimie perski władca zjednał sobie Żydów. 


Prace nad budową nowej Świątyni zaczęły się wiosną 537 roku p.n.e. Prorocy Aggeusz i Zachariasz wzywali wszystkich do pomocy. Ostatecznie budowę zakończono w 515 roku p.n.e. Druga Świątynia, mimo wielkiego wysiłku i perskich pieniędzy, nie była już tak wspaniała jak pierwsza, budowana w czasach Salomona. Wśród osób zasłużonych dla odnowy życia religijnego po wygnaniu, autorzy biblijni wymieniają perskich namiestników o żydowskich korzeniach - Zorobabela, a później Nehemiasza oraz kapłanów - Jozuego i Ezdrasza.


Powoli, dzięki reformie Ezdrasza, jednego z redaktorów TORY, wyłonił się nowy kształt religii wyznawanej przez Izraelitów. Coraz więcej miejsca zajmowało teraz czytanie świętych tekstów, zredagowanych w czasie niewoli babilońskiej oraz kolejnych ksiąg, powstających głównie w środowisku kapłańskim, w odbudowywanej Jerozolimie. Rodziła się instytucja synagogi. Na pierwszy plan życia duchowego Żydów wkraczała powoli TORA, choć trzeba przyznać, że w była ona interpretowana w duchu odnowy kultu świątynnego, wskazując kapłanów jako pierwszoplanowych przewodników narodu skoncentrowanego na swoim Panu, który na powrót zamieszkał w Świątyni.  


Wygnańcy powracający z niewoli babilońskiej starali się pozostać wierni biblijnym tekstom. Miały one wielki wpływ na ich postępowanie. Np. Księga Jozuego wzywała do radykalnego odseparowania się od pogańskich zwyczajów. Dlatego repatrianci będą nieufni wobec Samarytan, potomków niewysiedlonych Żydów. Zażądają od mieszkańców Samarii porzucenia cudzoziemskich małżonek oraz oddania przyznanych przez Babilończyków dóbr. Ostatecznie, strzegąc czystości religii, odrzucą pomoc Samarytan przy odbudowie Świątyni.

 
Imperium Perskie zachowało swoje wpływy w Syropalestynie przez około 200 lat. Najbardziej znanym z Biblii perskim królem pozostaje Kserkses (hebr. Achaszwerosz), mąż dzielnej Żydówki Estery (Hadassy), która - według mądrościowej (dydaktycznej) opowieści - miała ocalić swój naród przed zamachem ze strony nieuczciwych, perskich urzędników (o tych wydarzeniach przypomina święto Purim). Kserksesa zapamiętali też dobrze starożytni Grecy, którzy toczyli z nim oraz wcześniej z jego ojcem, królem Dariuszem I kilka krwawych wojen. Greckie zwycięstwa pod Maratonem, Salaminą i Platejami zniechęciły Persów do dalszych ataków na Ateny. Ostateczną klęskę zadał Persom Aleksander Macedoński, pokonując w latach trzydziestych IV wieku p.n.e., króla Dariusza III. 

12.    Macedończycy i Seleucydzi  332 – 63 p.n.e.


I Księga Machabejska (apokryficzna dla protestantów, czyli niezaliczana do ksiąg z kanonu biblijnego) zaczyna się od opisu zwycięstwa Aleksandra Macedońskiego, którego wojska opanowały niemal cały starożytny świat. Wszędzie tam, także do Syropalestyny, dotarła kultura helleńska. Aleksander i jego towarzysze broni będą dbali o upowszechnienie wśród podbitych ludów zwyczajów, języka, sztuki oraz wierzeń Greków.

 

Po śmierci Aleksandra jego imperium zostaje podzielone na kilka samodzielnych królestw, kierowanych przez diadochów, czyli przywódców z otoczenia wielkiego Macedończyka. O tereny zamieszkałe przez naród żydowski ścierają się macedońscy władcy Egiptu - Ptolemeusze, oraz Seleucydzi, wywodzący się od Seleukosa, dowódcy w armii Aleksandra. Ostatecznie zwyciężają ci drudzy. Są władcami ogromnego, wielokulturowego obszaru, od wybrzeży Morza Śródziemnego na zachodzie, aż po Indie na wschodzie. 


Żydzi dostają się pod władanie Seleucydów. Część Judejczyków ulega hellenizacji. Ale kiedy jeden z władców seleucydzkich, Antioch IV Epifanes roi sobie, że jest objawieniem Boga, wprowadza zakazy ograniczające praktykowanie judaizmu i nakazuje ustawienie w Świątyni Jerozolimskiej figury Zeusa, w Judei w 167 p.n.e. wybucha powstanie, dowodzone przez rodzinę Machabeuszy (Hasmoneuszy). W 164 p.n.e. powstańcy zdobywają Jerozolimę powstanie (zwycięstwo upamiętnia doroczne Święto Świateł - Chanuka). W latach 40 II wieku p.n.e. kolejni władcy machabejscy doprowadzają do uzyskania niezależności. W stosunkowo wolnym państwie, tolerowanym przez Seleucydów i egipskich Ptolemeuszy, rządzonym przez hasmonejskich królów, którzy są równocześnie arcykapłanami, największy wpływ na sprawy religijne i społeczne uzyskuje grupa kapłańska.  

 
W 63 p.n.e. do Judei, na skutek wewnętrznych waśni między żydowskimi elitami, wkracza rzymski wódz Pompejusz Wielki. Rozpoczyna się rzymska okupacja. 


13.    Judea, Samaria i Galilea w czasach panowania Rzymian. Mesjasz z Nazaretu – ok. 6 p.n.e. – 30 n.e.

Kiedy ok. 6 p.n.e. rodzi się Jezus z Nazaretu, władzę nad niemal całym starożytnym światem sprawuje Oktawian August, adoptowany syn Juliusza Cezara, który zdążył już pokonać Marka Antoniusza, wspieranego przez egipską królową, Kleopatrę. 

 

Jezus przyszedł na świat za czasów Heroda Wielkiego. Ten okrutny król i zarazem wielki budowniczy był Idumejczykiem. Wyznawał judaizm, ale z dynastią żydowską (Hasmonejską) łączyło go tylko małżeństwo z Mariamne. Miał za to poparcie Rzymu. Senat w 40 p.n.e. uznał go za pełnoprawnego króla, zależnego od Rzymu państwa, które obejmowało Judeę, Samarię i Galileę. Po śmierci Heroda, Rzymianie podzielili królestwo na części, powierzając je jego synom. Sami objęli rządy w Judei. 


Czas to był niezwykły. W Galilei, Samarii i Judei niemal wszyscy oczekiwali Mesjasza (Bożego Pomazańca, króla który miał wyzwolić Izrael). Zeloci planowali wywołać powstanie, faryzeusze drobiazgowo dbali o kroczenie Bożymi ścieżkami. Uważali, że w ten sposób przygotują warunki dla przyjścia Mesjasza. Saduceusze, związani z grupą kapłańską, wzywali do rozsądku i posłuszeństwa Rzymowi, obawiając się rozlewu krwi i zniszczenia całego narodu. Esseńczycy, nie ufając nikomu, żyli w odosobnionych wspólnotach na Pustyni Judzkiej.

 
Na świecie panował pokój, który zawsze sprzyja wszystkiemu co dobre. Inne religie były w cesarstwie względnie tolerowane. Między wielkimi miastami wybudowano drogi. Istniała w miarę ujednolicona waluta. Większość mieszkańców cesarstwa posługiwała się powszechnie zrozumiałymi językami – greką, łaciną i aramejskim. Kosmopolityczne miasta oczekiwały na Nowiny.

 

A równocześnie system ściągania podatków był bardzo rygorystyczny, a każda próba uzyskania większej swobody brutalnie tłumiona. 


Zbliżała się pełnia czasu. Całe nauczanie Pierwszego (Starego) Przymierza zmierzało do tego momentu. Bóg wybrał jeden z narodów (wcale nie najpotężniejszy) i przygotował go sobie na przyjęcie Mesjasza, którego królestwo nie będzie z tego świata. Żydzi nauczyli się, prowadzeni przez JHWH (PANA), jak uczniowie przez mądrego rabina, że ich Bóg jest nie tylko większy od innych bogów, ale że jest jeden i jedyny. Poznali Go jako Wybawcę z niewoli oraz Stwórcę świata. Zrozumieli, że dał im wskazówki, Boże ścieżki, TORĘ, aby mogli żyć całą pełnią i stawać się doskonałymi, jak On jest doskonały. Potrafili rozpoznać Jego obecność w płonącym krzewie, w słupie obłoku, w chwale obecnej w Świątyni oraz w słowach TORY. Byli gotowi na spotkanie Boga w człowieku. Gdzieś pośród nich tliła się nadzieja nadejścia Mesjasza, w którego ranach będą uleczeni, który wyprowadzi ich z cierpienia i śmierć, będących konsekwencją niewoli grzechu, do wolności i pokoju, do krainy trwającego na zawsze Szalom. 


W 26 roku n.e. za panowania cesarza Tyberiusza do Judei przybył prefekt Poncjusz Piłat. 8 lat wcześniej arcykapłanem w Jerozolimie został Josef Kajfas, zięć Annasza.    
 

Na przełomie roku 27 i 28 n.e. w zapomnianych przez świat miastach i wioskach wokół jeziora Galilejskiego, swoją działalność rozpoczął trzydziestokilkuletni Żyd. Wychował się w Nazarecie, w rodzinie Josefa i Miriam. Na imię miał Jehoszua. 

Paweł BiedziakTekst jest objęty prawem autorskim i przeznaczony wyłącznie dla studentów Stołecznego Instytutu Biblijnego. Jego powielanie lub rozpowszechnianie stanowi złamanie prawa.